پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (11), شماره (1), سال (2015-6) , صفحات (77-87)

عنوان : ( عنوان مقاله: بهینه سازی شرایط تولید کف پایدار چغندرقرمز (Beta vulgaris L) با استفاده از روش سطح پاسخ )

نویسندگان: آرزو عباسی , محبت محبی , الهام مهدیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شرایط ایجاد کف از پوره چغندر قرمز با استفاده از روش سطح پاسخ (RSM) در غلظت صمغ عربی (۱/۰ تا۴/۰ درصد وزنی/وزنی)،پوره چغندر قرمز (۴۰ تا۶۰ درصد وزنی/وزنی)،سفیده تخم مرغ (۵ تا ۱۵ درصد وزنی/ وزنی) و زمان هم زدن(۳ تا ۹ دقیقه) برای حداقل تراکم کف و حجم زهکشی (به عنوان متغیر های پاسخ) بهینه سازی شد.نمونه های کف از غلظت های مختلف پوره و با افزودن غلظت های مختلف سفیده تخم مرغ (به عنوان عامل کفزا) و صمغ عربی (به عنوان عامل پایدار کننده) در زمان‌های مختلف همزدن آماده شدند. شرایط بهینه پس از بهینه سازی های عددی و گرافیکی برای حداکثر پایداری و حداقل چگالی کف در ۲۹/۰ درصد وزنی / وزنی صمغ عربی،۱۵ درصد وزنی/وزنی سفیده تخم مرغ،۶۰ درصد وزنی / وزنی پوره چغندر قرمز و ۹ دقیقه زمان هم زدن بدست آمد.نتیجه نشان داد پایداری کف با افزایش غلظت صمغ عربی افزایش پیدا کرد(۰۰۱/۰>p) و چگالی کف با افزایش غلظت سفیده تخم مرغ،میزان پوره و زمان هم زدن کاهش یافت(۰۰۰۱/۰>p).

کلمات کلیدی

, کف, پوره چغندر قرمز, سفیده تخم مرغ, صمغ عربی, پایداری و تراکم, روش سطح پاسخ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1061114,
author = {آرزو عباسی and محبی, محبت and الهام مهدیان},
title = {عنوان مقاله: بهینه سازی شرایط تولید کف پایدار چغندرقرمز (Beta vulgaris L) با استفاده از روش سطح پاسخ},
journal = {پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2015},
volume = {11},
number = {1},
month = {June},
issn = {۱۷۳۵-۴۱۶۱},
pages = {77--87},
numpages = {10},
keywords = {کف، پوره چغندر قرمز، سفیده تخم مرغ، صمغ عربی، پایداری و تراکم، روش سطح پاسخ},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T عنوان مقاله: بهینه سازی شرایط تولید کف پایدار چغندرقرمز (Beta vulgaris L) با استفاده از روش سطح پاسخ
%A آرزو عباسی
%A محبی, محبت
%A الهام مهدیان
%J پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران
%@ ۱۷۳۵-۴۱۶۱
%D 2015

[Download]