علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (14), شماره (68), سال (2017-10) , صفحات (73-82)

عنوان : ( ارزیابی اثر ضد میکروبی عصاره گیاه تره کوهی (Allium ampeloprasum L. subsp. iranicum) بر ریزاندامگان بیماری زا با منشاء غذایی )

نویسندگان: منصور سعیدی , مرضیه یگانگی , بهروز علی زاده بهبهانی , علیرضا وسیعی , فریده طباطبائی یزدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در دنیای امروز با توجه به اینکه داروهای گیاهی دارای اثر ضدمیکروبی قوی­ تر و عوارض ناخواسته­ ی کمتری نسبت به داروهای شیمیایی در درمان عفونت­ ها هستند، یک رویکرد جدید جهت استفاده از داروهای گیاهی به وجود آمده است. در این پژوهش فعالیت ضد میکروبی عصاره های آبی و اتانولی تره کوهی بر 5 باکتری بیماری زا مورد ارزیابی قرار گیرد. غلظت­ های مختلفی از عصاره­ های آبی و اتانولی برگ گیاه تره کوهی آماده شد و اثر ضدباکتری عصاره­ ها با روش­ های پور پلیت، انتشار در آگار به کمک دیسک، میکرودایلوشن براث و معرف تری فنیل تترازولیوم کلراید و حداقل غلظت کشندگی مورد ارزیابی قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده ­ها از آزمون واریانس یک طرفه و مقایسه­ ی میانگین نیز با آزمون دانکن، انجام گرفت. حداقل غلظت بازدارندگی رشد عصاره آبی تره کوهی در مورد سالمونلا تیفی، اشرشیا کلی، باسیلوس سرئوس، استافیلوکوکوس اورئوس و استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس به ترتیب برابر 256، 128، 64، 32 و 32 میلی ­گرم بر میلی­ لیتر بود و حداقل غلظت بازدارندگی عصاره اتانولی نیز با همین ترتیب برابر 128، 64، 64، 32 و 16 میلی­گرم بر میلی­ لیتر بود. حداقل غلظت کشندگی عصاره آبی تره کوهی به ترتیب برابر 256، 128، 128، 64 و 32 میلی­ گرم بر میلی­ لیتر بود و حداقل غلظت کشندگی عصاره اتانولی تره کوهی برای سالمونلا تیفی و اشرشیا کلی برابر 256، برای باسیلوس سرئوس برابر 128 و در نهایت برای استافیلوکوکوس اورئوس و استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس برابر 32 میلی­ گرم بر میلی­ لیتر بدست آمد. نتایج این پژوهش به روشنی مبین این مطلب بود که عصاره گرفته شده از تره کوهی اثر ضد باکتریایی مطلوبی بر همه ریزاندامگان مورد نظر داشت و توانست در جلوگیری از رشد باکتری­ های گرم مثبت عملکرد موثرتری داشته باشد.

کلمات کلیدی

اثر ضد میکروبی؛ تره کوهی؛ عصاره های آبی و اتانولی؛ ریزاندامگان بیماری زا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1061437,
author = {سعیدی, منصور and یگانگی, مرضیه and علی زاده بهبهانی, بهروز and وسیعی, علیرضا and طباطبائی یزدی, فریده},
title = {ارزیابی اثر ضد میکروبی عصاره گیاه تره کوهی (Allium ampeloprasum L. subsp. iranicum) بر ریزاندامگان بیماری زا با منشاء غذایی},
journal = {علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2017},
volume = {14},
number = {68},
month = {October},
issn = {2008-8787},
pages = {73--82},
numpages = {9},
keywords = {اثر ضد میکروبی؛ تره کوهی؛ عصاره های آبی و اتانولی؛ ریزاندامگان بیماری زا},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی اثر ضد میکروبی عصاره گیاه تره کوهی (Allium ampeloprasum L. subsp. iranicum) بر ریزاندامگان بیماری زا با منشاء غذایی
%A سعیدی, منصور
%A یگانگی, مرضیه
%A علی زاده بهبهانی, بهروز
%A وسیعی, علیرضا
%A طباطبائی یزدی, فریده
%J علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران
%@ 2008-8787
%D 2017

[Download]