پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (11), شماره (5), سال (2015-3) , صفحات (677-693)

عنوان : ( بررسی تغییرات رنگی و دمایی بافت لهید‌ه شده سیب در طول زمان با استفاده ازپردازش تصاویر مرئی و نقشه های گرمایی )

نویسندگان: امید دوستی ایرانی , محمودرضا گلزاریان , محمدحسین اق خانی , حسن صدرنیا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از انجام این تحقیق بررسی تغییرات ایجاد شده در بافت لهید‌ه سیب در طول زمان می باشد. در تصاویر مرئی از شاخص زردی و در تصاویر گرمایی از شاخص دما جهت بررسی تغییرات استفاده شد. نتایج نشان داد که با گذشت زمان از مقدار شاخص زردی بافت لهیده تا حدود ۱۵ روز پس از لهیدگی کاسته شده و بعد از این مرحله روند افزایشی پیدا می کند. نتایج حاصل از تصویر برداری گرمایی نشان داد که دمای بافت کبود شده پس از اعمال ضربه تا ۵۶ ساعت پس از لهیدگی خنک تر از بافت سالم ، از ۵۶ تا ۹۶ ساعت تقریبا هم دما و پس از ۹۶ ساعت گرم تر از بافت سالم، با اختلافی بین ۱-۵/.درجه سانتیگراد می باشد تغییرات رنگ در ناحیه لهیدگی معمولا تا ۴۸ ساعت پس از اعمال ضربه با چشم قابل مشاهده نمی باشد، این در حالی است که دراین زمان بافت لهیده سیب خنک تر از بافت سالم می باشد. پس از ۴۸ ساعت لهیدگی به صورت کبودی در تصاویر مرئی قابل مشاهده می باشد. این در حالی است که در بازه زمانی ۴۸ تا ۹۶ ساعت پس از ضربه، تضاد دمایی بین ناحیه لهید‌ه و بقیه نواحی در تصاویر گرمایی وجود ندارد. با گذشت زمان از۳۶۰ ساعت به دلیل افزایش شاخص زردی و تغییر رنگ بافت لهید‌ه از کبودی به سمت سفیدی از قابلیت تصاویر مرئی برای تشخیص بافت لهید‌ه کاسته می شود.

کلمات کلیدی

, سیب, تغییرات رنگ, تغییرات دما, تصاویر مرئی, تصاویر گرمایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1061520,
author = {دوستی ایرانی, امید and گلزاریان, محمودرضا and اق خانی, محمدحسین and صدرنیا, حسن},
title = {بررسی تغییرات رنگی و دمایی بافت لهید‌ه شده سیب در طول زمان با استفاده ازپردازش تصاویر مرئی و نقشه های گرمایی},
journal = {پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2015},
volume = {11},
number = {5},
month = {March},
issn = {1735-4161},
pages = {677--693},
numpages = {16},
keywords = {سیب، تغییرات رنگ، تغییرات دما، تصاویر مرئی، تصاویر گرمایی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تغییرات رنگی و دمایی بافت لهید‌ه شده سیب در طول زمان با استفاده ازپردازش تصاویر مرئی و نقشه های گرمایی
%A دوستی ایرانی, امید
%A گلزاریان, محمودرضا
%A اق خانی, محمدحسین
%A صدرنیا, حسن
%J پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران
%@ 1735-4161
%D 2015

[Download]