فناوری های جدید در صنعت غذا, دوره (4), شماره (14), سال (2017-3) , صفحات (67-80)

عنوان : ( تاثیر نوع نشاسته و مقدارگلیسرول بر خواص کششی و جذب رطوبت فیلم نشاسته های گرمانرم تهیه شده به روش اختلاط مذاب )

نویسندگان: محمدرضا عبدالهی مقدم , سیدمحمدعلی رضوی , یوسف جهانی , ناصر صداقت ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق، فیلم های انواع نشاسته گرمانرم به روش اختلاط مذاب تهیه شدند و تاثیر نوع نشاسته (گندم، ذرت و سیب زمینی) و مقدار نرم کننده گلیسرول بر خواص کششی و جذب رطوبت آن ها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان داد که با افزایش درصد وزنی گلیسرول از 25 به 40 برای نشاسته های گرمانرم گندم، ذرت و سیب زمینی، میانگین مقادیر مقاومت کششی فیلم مشروط شده آن ها در رطوبت نسبی 53% و دمای °C 25 به مدت 48 ساعت، به ترتیب از 3، 7/3 و 4/4 مگاپاسکال به 5/0، 1/1 و 4/1 مگاپاسکال و میانگین مقادیر مدول الاستیک به ترتیب از 25، 4/32 و 3/38 مگاپاسکال به 1، 5/1 و 9/2 مگاپاسکال کاهش یافت. همچنین با افزایش درصد وزنی گلیسرول از 25 تا 30 برای نشاسته¬های گرمانرم گندم، ذرت و سیب زمینی، میانگین مقادیر درصد افزایش طول تا نقطه پارگی فیلم آن ها به ترتیب از 5/20 ، 3/18 و 3/31 به 5/91 ، 7/72 و 3/50 افزایش و سپس با افزایش از 30 تا 40 به ترتیب به 3/37 ، 5/34 و 6/31 کاهش یافت. همچنین افزایش درصد وزنی گلیسرول موجب افزایش مقدار جذب رطوبت فیلم های هر3 نوع نشاسته گرمانرم شد، بطوری که با افزایش درصد وزنی گلیسرول از 25 به 35، میانگین مقادیر جذب رطوبت فیلم های نشاسته گرمانرم گندم، ذرت و سیب زمینی نگهداری شده در رطوبت نسبی84% به مدت 7 روز به ترتیب از 8/26، 9/29 و 8/36 به 8/30، 6/34 و 7/41 افزایش یافت. داده های منحنی های همدمای جذب رطوبت تعادلی برای فیلم های3 نوع نشاسته گرمانرم توسط مدل پلگ مدل سازی شدند که ضرایب همبستگی بدست آمده بیانگر مناسب بودن مدل مذکور برای پیش بینی تغییرات مقدار جذب رطوبت فیلم ها با رطوبت نسبی محیط بودند.

کلمات کلیدی

, نشاسته, گلیسرول, خواص کششی, جذب رطوبت, گرمانرم, فیلم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1061907,
author = {عبدالهی مقدم, محمدرضا and رضوی, سیدمحمدعلی and یوسف جهانی and صداقت, ناصر},
title = {تاثیر نوع نشاسته و مقدارگلیسرول بر خواص کششی و جذب رطوبت فیلم نشاسته های گرمانرم تهیه شده به روش اختلاط مذاب},
journal = {فناوری های جدید در صنعت غذا},
year = {2017},
volume = {4},
number = {14},
month = {March},
issn = {۲۴۷۶-۴۷۸۷},
pages = {67--80},
numpages = {13},
keywords = {نشاسته، گلیسرول، خواص کششی، جذب رطوبت، گرمانرم، فیلم},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر نوع نشاسته و مقدارگلیسرول بر خواص کششی و جذب رطوبت فیلم نشاسته های گرمانرم تهیه شده به روش اختلاط مذاب
%A عبدالهی مقدم, محمدرضا
%A رضوی, سیدمحمدعلی
%A یوسف جهانی
%A صداقت, ناصر
%J فناوری های جدید در صنعت غذا
%@ ۲۴۷۶-۴۷۸۷
%D 2017

[Download]