پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (13), شماره (1), سال (2017-5) , صفحات (191-201)

عنوان : ( مقایسه اثر دو مدل تیغه لبه صاف و دندانه‌ای(اره‌ای)، بر فرآیند استخراج قند از چغندرقند و کیفیت شربت خام )

نویسندگان: مریم نقی پورزاده ماهانی , محمدحسین آق خانی , خلیل بهزاد , عباس روحانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کیفیت خلال روی عمل اسمز در فرآیند استخراج قند از چغندرقند از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. باتوجه به تاثیر لبه تیغه بر پارگی سلول‌های سطح برش، در این مطالعه اثر دو مدل تیغه لبه صاف و لبه اره‌ای با انجام آزمایشات در سه تکرار بر فرایند استخراج مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این پژوش نشان داد نوع تیغه بر درجه خلوص و ماده غیرقندی، جرم ساکاروز در شربت دیفوزیون، درصد قند خارج شده ناشی از برش خلال، قند استخراج شده در دیفوزیون، درجه استخراج قند، بازده تفاله، زمان و انرژی مصرفی در سطح ۵% معنی‌دار است. بیشترین درجه خلوص از شربت حاصل از خلال‌های تهیه شده با تیغه صاف ۳۳/۷۸، ۸۶/۸۴ و ۵۲/۸۵ درصد و کمترین مقادیر ماده غیر قندی برای همین تیمار ۱/۰، ۵۵/۰ و ۵۱/۰ درصد به ترتیب برای مراحل شستشوی خلال‌ها، پیش گرم‌کن و دیفوزیون بدست آمد. با استفاده از تیغه لبه اره‌ای‌ قند استخراج شده در اثر برش چغندر ۵/۱۴ درصد، قند استخراج شده در دیفوزیون۴/ ۹۴ درصد، جرم ساکاروز شربت۲۲/۷ گرم و درجه استخراج ۱۹/۰ بدست آمد که این مقادیر نسبت به حالتی که از تیغه لبه صاف برای تهیه خلال استفاده می‌شود؛ بیشتر بدست آمد. همچنین با استفاده از تیغه اره‌ای بازده تفاله پرس شده ۹۷/۲۸ درصد، زمان استخراج به مدت۴۰ دقیقه و انرژی مصرفی ۷/۱ کیلووات بر ساعت بدست آمد که در مقایسه با استفاده از تیغه لبه صاف به‌طور معنی‌داری کمتر بود.

کلمات کلیدی

, استخراج قن, خلا, چغندر قند,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1062115,
author = {نقی پورزاده ماهانی, مریم and آق خانی, محمدحسین and بهزاد, خلیل and روحانی, عباس},
title = {مقایسه اثر دو مدل تیغه لبه صاف و دندانه‌ای(اره‌ای)، بر فرآیند استخراج قند از چغندرقند و کیفیت شربت خام},
journal = {پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2017},
volume = {13},
number = {1},
month = {May},
issn = {1735-4161},
pages = {191--201},
numpages = {10},
keywords = {استخراج قن; خلا; چغندر قند; تیغه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه اثر دو مدل تیغه لبه صاف و دندانه‌ای(اره‌ای)، بر فرآیند استخراج قند از چغندرقند و کیفیت شربت خام
%A نقی پورزاده ماهانی, مریم
%A آق خانی, محمدحسین
%A بهزاد, خلیل
%A روحانی, عباس
%J پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران
%@ 1735-4161
%D 2017

[Download]