میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی, دوره (2), شماره (4), سال (2017-3) , صفحات (45-55)

عنوان : ( ردیابی ژن های ساختاری کد کننده انتروسین در انتروکوکوس های ایزوله شده از پنیر سنتی کردی )

نویسندگان: حسین زنگانه , فخری شهیدی , سید علی مرتضوی , محمدرضا عدالتیان دوم , الناز میلانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این پژوهش شناسایی ژن های کد کننده ی انتروسین و بررسی شاخص های بیماری زایی متعدد از جمله خواص ژلاتینازی و همولیتیکی و مقاومت به آنتی بیوتیک های متداول در انتروکوکوس های ایزوله شده از پنیر سنتی کردی بوده است. نتایج حاصل از هاله بازدارندگی مربوط به ایزوله های انتروکوکوس نسبت به آنتی بیوتیک های متداول نشان داد که به آنتی‌بیوتیک‌های کلینیکی اختصاصی ونکومایسین و آمپی‌سیلین حساس و نسبت به آنتی بیوتیک های کانامایسین و استرپتومایسین مقاوم می باشند. نتایج مربوط به آزمون های ژلاتیناز و همولیتیک نشان داد که سه جدایه Enterococcus faecalis شماره‌های (10، 13 و 16) دارای خاصیت ژلاتینازی بوده است، اما در هیچ یک از ایزوله ها خاصیت همولیتیکی مشاهده نگردید

کلمات کلیدی

, انتروکوکوس, پنیر سنتی کردی, ژن های کد کننده انتروسین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1062576,
author = {زنگانه, حسین and شهیدی, فخری and مرتضوی, سید علی and عدالتیان دوم, محمدرضا and الناز میلانی},
title = {ردیابی ژن های ساختاری کد کننده انتروسین در انتروکوکوس های ایزوله شده از پنیر سنتی کردی},
journal = {میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی},
year = {2017},
volume = {2},
number = {4},
month = {March},
issn = {2476-3403},
pages = {45--55},
numpages = {10},
keywords = {انتروکوکوس، پنیر سنتی کردی، ژن های کد کننده انتروسین},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ردیابی ژن های ساختاری کد کننده انتروسین در انتروکوکوس های ایزوله شده از پنیر سنتی کردی
%A زنگانه, حسین
%A شهیدی, فخری
%A مرتضوی, سید علی
%A عدالتیان دوم, محمدرضا
%A الناز میلانی
%J میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی
%@ 2476-3403
%D 2017

[Download]