نوآوری در علوم و فناوری غذایی, دوره (8), شماره (4), سال (2017-1) , صفحات (69-77)

عنوان : ( بررسی خصوصیات فیزیکو شیمیایی و ترکیب اسیدهای چرب روغن پالم اولئین وارداتی به کشور )

نویسندگان: محمد هادی ناجی , فخری شهیدی , سید علی مرتضوی , هادی اسکندری , آرش کوچکی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پالم اولئین جزیی است مایع که بر اثر تفکیک جزء به جزء روغن پالم و در پی تبلور تحت دامنه دمای کنترل شده از روغن پالم به دست می-آید. پالم اولئین با دو درجه تولید میشود، اولئین استاندارد و اولئین دو بار تفکیک شده )موسوم به سوپرر اولئرینک کره دارای نقکره کردور پایینتری در مقایسه با اولئین استاندارد میباشد. از روغن پالم اولئین تصفیه شده وارداتی توسط کشتی به بندر شهید رجایی نمونه برداری شرد.آزمونهای فیزیکوشیمیایی شامل ارزیابی وضعیت ظاهری روغن)ذرا ک، رنگ، اندیس پراکسید، ،زمان پایداری روغن، درصرد اسرید بررآزاد ، رطوبت، صابون، فسفر،کلروفیل، فلزا و ترکیب اسیدهای بر اولئین پالم و با روش AOCS انجام شد. نتایج مقایسه روغنهای پرالم نشان میدهدکه اختالف معنیداری بین روغنها وجود ندارد. با توجه به درصد اسید بر اشباع و اسید بر اساسی)ضروریک میتوان گفت که درصد اسیدهای بر تشکیل دهنده روغن پالم اولئین شامل 44 درصد اسیدهای بر اشباع)عمدتا اسید پالمتیکک،44 درصد اسریدهای غیر اشباع با یک پیوند دوگانه)عمدتا اسید اولئیکک و 11 درصداسیدهای غیر اشباع با بند پیوند دوگانره اسرت.که مجموعرا 44 درصرد آن را اسید بر ضروری تشکیل میدهد. با توجه به نتایج بدست آمده میتوان گفت با توجه فقدان اسید بر تررانس و پایرداری مناسرب و برا بودن میزان اسید بر ضروری، روغن پالم اولئین میتواند یک روغن مناسب به عنوان جزء مایع برای مخلوط بربی مارگارین، روغرن هرای نباتی جامد صاف )شورتنینگک، روغن نباتی هیدروژنهدان، بربی برای سرخ کردن عمیق و بربیهای خاص، استفاده شود.

کلمات کلیدی

, : پالم اولئین, اندیس پراکسید, , زمان پایداری روغن, اسید بر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1062824,
author = {ناجی, محمد هادی and شهیدی, فخری and مرتضوی, سید علی and هادی اسکندری and کوچکی, آرش},
title = {بررسی خصوصیات فیزیکو شیمیایی و ترکیب اسیدهای چرب روغن پالم اولئین وارداتی به کشور},
journal = {نوآوری در علوم و فناوری غذایی},
year = {2017},
volume = {8},
number = {4},
month = {January},
issn = {2251-6476},
pages = {69--77},
numpages = {8},
keywords = {: پالم اولئین، اندیس پراکسید، ،زمان پایداری روغن، اسید بر آزاد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی خصوصیات فیزیکو شیمیایی و ترکیب اسیدهای چرب روغن پالم اولئین وارداتی به کشور
%A ناجی, محمد هادی
%A شهیدی, فخری
%A مرتضوی, سید علی
%A هادی اسکندری
%A کوچکی, آرش
%J نوآوری در علوم و فناوری غذایی
%@ 2251-6476
%D 2017

[Download]