نخستین کنگره دانشجویی صنایع غذایی ایران , 2017-03-07

عنوان : ( کاربرد روش سطح پاسخ در بهینه سازی شرایط استخراج ترکیبات زیست فعال پوست انگور سیاه سردشت به روش ماسراسیون )

نویسندگان: سارا متینی , سید علی مرتضوی , علیرضا صادقیان , اکرم شریفی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

انگور به عنوان منبع غنی از ترکیبات زیست فعال شناخته شده است و کاربرد روش هایی برای استخراج این ترکیبات با ارزش که بتوان بیشترین ماده فراسودمند را با کمترین ناخالصی و حداقل تخریب بدست آورد از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این تحقیق فرایند استخراج ترکیبات زیست فعال موجود در انگور سیاه سردشت با استفاده از روش ماسراسیون و بهینه سازی فرایند استخراج به روش سطح پاسخ انجام گرفت. جهت پیش بینی رفتار نمونه ها، مدل چند جمله ای درجه ی دوم و از طرح مربع مرکزی با تعداد - - 11 تیمار و 3 تکرار در نقاط مرکزی استفاده گردید. فاکتورهای متغیر شامل دما ) 32 52 درجه سانتیگراد( و زمان استخراج ) 15 52 ساعت( و پاسخ ها میزان آنتوسیانین، ترکیبات فنلی و فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره های استخراج شده بودند. طبق نتایج حاصل شرایط بهینه استخراج با ماسراسیون دمای 32 درجه سانتیگراد و زمان 52 ساعت بود، که در این شرایط میزان ترکیبات فنلی 22/ 118 میلی گرم در لیتر و فعالیت آنتی اکسیدان 2717 / 79/777 میلی گرم اسید گالیک در 111 میلی لیتر عصاره، آنتوسیانین 322 درصد بود. نتایج این تحقیق

کلمات کلیدی

, ماسراسیون, فعالیت آنتی اکسیدانی, ترکیبات فنلی, آنتوسیانین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1062974,
author = {سارا متینی and مرتضوی, سید علی and علیرضا صادقیان and اکرم شریفی},
title = {کاربرد روش سطح پاسخ در بهینه سازی شرایط استخراج ترکیبات زیست فعال پوست انگور سیاه سردشت به روش ماسراسیون},
booktitle = {نخستین کنگره دانشجویی صنایع غذایی ایران},
year = {2017},
location = {رشت, ايران},
keywords = {ماسراسیون، فعالیت آنتی اکسیدانی، ترکیبات فنلی، آنتوسیانین},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کاربرد روش سطح پاسخ در بهینه سازی شرایط استخراج ترکیبات زیست فعال پوست انگور سیاه سردشت به روش ماسراسیون
%A سارا متینی
%A مرتضوی, سید علی
%A علیرضا صادقیان
%A اکرم شریفی
%J نخستین کنگره دانشجویی صنایع غذایی ایران
%D 2017

[Download]