علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (14), شماره (69), سال (2017-11) , صفحات (159-169)

عنوان : ( اثر روش های استخراج بر خصوصیات ضداکسایشی گیاه اناریجه (affinis pimpinella) )

نویسندگان: الهام شکوه صارمی , محمدباقر حبیبی نجفی , محمدحسین حدادخداپرست , معصومه بحرینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این مطالعه بررسی اثرات روش های مختلف استخراج بر فعالیت ضداکسایشی گیاه اناریجه (pimpinella affinis) بود. عصاره گیاه اناریجه با استفاده از روش های ماسراسیون، اولتراسوند و استفاده از سیال فوق بحرانی استخراج شد. بازده استخراج و میزان ترکیبات فنولی عصاره ها اندازه گیری شد و ارزیابی فعالیت ضد اکسایشی عصاره در چهار سطح غلظتی (500، 1000، 1500 و 2000 ppm) با استفاده از آزمون مهار رادیکال آزاد DPPH و بیرنگ شدن بتاکاروتن:لینولئیک اسید انجام شد. فراکسیون ترکیبات فنولی با استفاده از دستگاه LC-MS تعیین شد. مقادیر فنول کل عصاره ها بین 69/1836-25/1502 (g E100mg GA/) بود. نتایج نشان داد روش استخراج با سیال فوق بحرانی و استخراج با اولتراسوند به ترتیب بالاترین بازده استخراج و ترکیبات فنولی را داشتند. عصاره حاصل از اولتراسوند بالاترین فعالیت آنتی اکسیدانی را در روش مهار رادیکال آزاد DPPH داشت. بیشترین ترکیب سازنده عصاره (54/13%)، کلروژنیک اسید بود. نتایج این تحقیق پیشنهاد می کند عصاره اناریجه به دلیل دارا بودن ترکیبات فنولی، دارای خاصیت ضد اکسایشی بوده و می تواند جایگزین مناسبی برای نگهدارنده های سنتزی باشد.

کلمات کلیدی

, اناریجه, روش های استخراج, آنتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1062981,
author = {شکوه صارمی, الهام and حبیبی نجفی, محمدباقر and حدادخداپرست, محمدحسین and بحرینی, معصومه},
title = {اثر روش های استخراج بر خصوصیات ضداکسایشی گیاه اناریجه (affinis pimpinella)},
journal = {علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2017},
volume = {14},
number = {69},
month = {November},
issn = {2008-8787},
pages = {159--169},
numpages = {10},
keywords = {اناریجه، روش های استخراج، آنتی اکسیدان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر روش های استخراج بر خصوصیات ضداکسایشی گیاه اناریجه (affinis pimpinella)
%A شکوه صارمی, الهام
%A حبیبی نجفی, محمدباقر
%A حدادخداپرست, محمدحسین
%A بحرینی, معصومه
%J علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران
%@ 2008-8787
%D 2017

[Download]