چشم انداز مدیریت بازرگانی, دوره (15), شماره (26), سال (2016-9) , صفحات (69-87)

عنوان : ( تأثیر عوامل مرتبط با مشتری بر وابستگی و تعهد مشتریان به واسطه پذیرش برنامه‌های بازاریابی رابطه‌مند )

نویسندگان: بهناز شیرازی , فریبرز رحیم نیا , سعید مرتضوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جذب، حفظ و ارتباط بلندمدت مشتری با سازمان ازجمله مؤلفه‌هایی است که بازاریابی رابطه ­مند بر آن تأکید زیادی دارد. برنامه­ های رابطه­ مند ارائه‌شده توسط سازمان باید به نحوی باشند که موردپذیرش مشتریان قرار گیرند تا به سازمان، وابسته و متعهد شوند؛ ازاین‌رو پژوهش حاضر که مطالعه­ ای توصیفی و از نوع پیمایشی است، تأثیر عوامل مشتری که شامل تنوع ­طلبی، حریم خصوصی، تکرار خرید و درگیری است را بر وابستگی و تعهد آنان بررسی می­ کند؛ بدین منظور، بر اساس الگوی مفهومی پژوهش، روابط علّی بین متغیرهای عوامل مشتری، پذیرش برنامه ­های رابطه­ مند، تعهد و وابستگی مسافران به هتل و نوع تأثیرگذاری عوامل مشتری به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم فرضیه­ سازی و بررسی شد و اطلاعات لازم با استفاده از پرسشنامه به‌صورت غیرتصادفی دردسترس در میان مسافران هتل­های 5 ستاره مشهد با حجم نمونه 384 عدد جمع­ آوری شد و با استفاده از تحلیل معادلات ساختاری مورد آزمون قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که تمامی عوامل مشتری بررسی‌شده در این پژوهش بر وابستگی و تعهد آنان به سازمان تأثیر مثبت و معناداری دارد.

کلمات کلیدی

, برنامه رابطه‌مند, تکرار خرید, تنوع‌طلبی, حریم خصوصی, درگیری, وابستگی و تعهد.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1063021,
author = {شیرازی, بهناز and رحیم نیا , فریبرز and مرتضوی, سعید},
title = {تأثیر عوامل مرتبط با مشتری بر وابستگی و تعهد مشتریان به واسطه پذیرش برنامه‌های بازاریابی رابطه‌مند},
journal = {چشم انداز مدیریت بازرگانی},
year = {2016},
volume = {15},
number = {26},
month = {September},
issn = {2251-6050},
pages = {69--87},
numpages = {18},
keywords = {برنامه رابطه‌مند; تکرار خرید; تنوع‌طلبی; حریم خصوصی; درگیری; وابستگی و تعهد.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر عوامل مرتبط با مشتری بر وابستگی و تعهد مشتریان به واسطه پذیرش برنامه‌های بازاریابی رابطه‌مند
%A شیرازی, بهناز
%A رحیم نیا , فریبرز
%A مرتضوی, سعید
%J چشم انداز مدیریت بازرگانی
%@ 2251-6050
%D 2016

[Download]