روش های عددی در مهندسی, دوره (35), شماره (2), سال (2017-2) , صفحات (113-129)

عنوان : ( حل سینماتیک مستقیم روبات استوارت- گوف با استفاده از روش ترکیبی بهبود ‌یافته (ترکیب شبکه عصبی و نیوتن- رافسون مرتبه 3) )

نویسندگان: هادی کلانی , علیرضا اکبرزاده توتونچی , سحر مقیمی , ناهید خوشرفتاریزدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در سال‌های اخیر تلاش‌های زیادی برای کاهش زمان تحلیل سینماتیک مستقیم روبات‌های موازی صورت گرفته است. این مقاله با سینماتیک روبات موازی شروع می‌شود و سپس با استفاده از الگوریتم پیشنهادی برای سینماتیک مستقیم روبات به پایان می‌رسد. در این مطالعه برای افزایش دقت و سرعت الگوریتم‌های عددی در سینماتیک روبات‌های موازی، ترکیب شبکه‌های عصبی مصنوعی و یک تکنیک عددی مرتبه 3، پیشنهاد شده است. در ابتدا با استفاده از شبکه‌های عصبی یک پاسخ تقریبی از مسأله سینماتیک مستقیم روبات ایجاد می‌شود. این پاسخ تقریبی به‌عنوان حدس اولیۀ روش عددی نیوتن- رافسون با مرتبه 3 در‌نظر گرفته می‌شود. سپس برای بررسی عملکرد و کارایی روش پیشنهادی در این مقاله، روبات موازی استوارت- گوف اختیار شده است. نتایج نشان می‌دهند که جایگزینی روش نیوتن- رافسون با روش مرتبه 3 باعث کاهش تعداد تکرارهای لازم برای رسیدن به دقت مورد‌نظر و در‌نتیجه کاهش زمان تحلیل سینماتیک مستقیم روبات می‌شود. در انتها از روبات استوارت برای شبیه‌ساز حرکت آرواره استفاده شده است. الگوریتم جدید پیشنهاد شده در این مقاله را می‌توان برای حل سینماتیک مستقیم هر نوع روبات سری یا موازی دیگر نیز استفاده کرد.

کلمات کلیدی

, سینماتیک روباتهای موازی, شبکه عصبی مصنوعی, روش عددی نیوتون رافسون, روبات موازی استوارت - گوف.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1063064,
author = {کلانی, هادی and اکبرزاده توتونچی, علیرضا and مقیمی, سحر and خوشرفتاریزدی, ناهید},
title = {حل سینماتیک مستقیم روبات استوارت- گوف با استفاده از روش ترکیبی بهبود ‌یافته (ترکیب شبکه عصبی و نیوتن- رافسون مرتبه 3)},
journal = {روش های عددی در مهندسی},
year = {2017},
volume = {35},
number = {2},
month = {February},
issn = {2228-7698},
pages = {113--129},
numpages = {16},
keywords = {سینماتیک روباتهای موازی، شبکه عصبی مصنوعی، روش عددی نیوتون رافسون، روبات موازی استوارت - گوف.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T حل سینماتیک مستقیم روبات استوارت- گوف با استفاده از روش ترکیبی بهبود ‌یافته (ترکیب شبکه عصبی و نیوتن- رافسون مرتبه 3)
%A کلانی, هادی
%A اکبرزاده توتونچی, علیرضا
%A مقیمی, سحر
%A خوشرفتاریزدی, ناهید
%J روش های عددی در مهندسی
%@ 2228-7698
%D 2017

[Download]