میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی, دوره (3), شماره (1), سال (2017-7) , صفحات (16-29)

عنوان : ( بررسی تاثیر درصد چربی و ترکیب پری بیوتیک بر میزان پروتئولیز،ACE-inhibitoryو خاصیتآنتی اکسیدانی ماست پروبیوتیک )

نویسندگان: محمدباقر حبیبی نجفی , سعیده سادات فاطمی زاده , مریم توکلی فدیهه ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دراین مطالعه، تاثیر افزودن ترکیبات پری بیوتیک (اینولین و فیبر گندم) و درصد چربی (0، 2 و 5/3 درصد ) درماست حاوی باکتری پروبیوتیک لاکتوباسیلوسکازئی بر ویژگی‌های فیزیکو شیمیایی، میزان پروتئولیز ، خاصیتآنتی اکسیدانی و بازدارندگی آنزیم مبدل آنژیوتنسین ((ACE-inhibitoryطی 21 روز نگهداریدردمای 1±5 درجهسانتیگرادموردبررسی قرارگرفت. نتایج تجزیه آماری داده‌ها نشان دادکه استفاده از ترکیبات پری بیوتیک به طورمعنی داری موجب افزایش ظرفیت نگهداری آب، پروتئولیز و ACE-inhibitory نمونه‌ها گردید. میزان پروتئولیز در ماست با افزایش زمان نگهداری آن افزایش یافت (05/0P<) اما زمانی که پروتئولیز از حد معینی گذشت این روند شروع به کاهش نموده است. همچنین با گذشت زمان ماندگاری، ظرفیت نگهداری آب ابتدا کاهش و سپس افزایش یافت. همچنین براساس نتایج حاصل، زنده‌‌مانی لاکتوباسیلوس کازئی در نمونه‌های تیمارشده بااینولین و فیبر گندم نسبت به نمونه شاهد به طورمعنی‌داری افزایش یافت (05/0P<) اما تاثیر درصد چربی در بقای باکتری پروبیوتیک معنادار نبود ( 05/0 P<). همچنین تاثیر ترکیبات پری بیوتیک و حضور باکتری پروبیوتیک بر خاصیت آنتی اکسیدانی نمونه‌ها معنادار گزارش شد (05/0P<).

کلمات کلیدی

, واژه‌های کلیدی: پروبیوتیک, پروتئولیز, خاصیت آنتی‌اکسیدانی, ماست,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1063539,
author = {حبیبی نجفی, محمدباقر and فاطمی زاده, سعیده سادات and توکلی فدیهه, مریم},
title = {بررسی تاثیر درصد چربی و ترکیب پری بیوتیک بر میزان پروتئولیز،ACE-inhibitoryو خاصیتآنتی اکسیدانی ماست پروبیوتیک},
journal = {میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی},
year = {2017},
volume = {3},
number = {1},
month = {July},
issn = {2476-3403},
pages = {16--29},
numpages = {13},
keywords = {واژه‌های کلیدی: پروبیوتیک، پروتئولیز، خاصیت آنتی‌اکسیدانی،ماست، ACE-inhibitory.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تاثیر درصد چربی و ترکیب پری بیوتیک بر میزان پروتئولیز،ACE-inhibitoryو خاصیتآنتی اکسیدانی ماست پروبیوتیک
%A حبیبی نجفی, محمدباقر
%A فاطمی زاده, سعیده سادات
%A توکلی فدیهه, مریم
%J میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی
%@ 2476-3403
%D 2017

[Download]