میکروب شناسی مواد غذایی, دوره (4), شماره (5), سال (2017-6) , صفحات (41-51)

عنوان : ( بررسی اثر اسید لاکتیک بر شاخصهای میکروبی و شیمیایی فیلهی ماهی کپور معمولی ( Cyprinus carpio)نگهداری شده در دمای 4 درجه سانتیگراد )

نویسندگان: سیدمحمّدعلی نوری , سعید خان زادی , علی فضل آرا , حسین نجفزاده ورزی , محمد عزیز زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مطالعه مدت زمان نگهداری و خصوصیات میکروبی و شیمیایی فیلههای ماهی کپور معمولی مورد بررسی قرار گرفت. فیلهها با اسید 1 درصد تیمار و به مدت 1۱ روز در دمای 4 درجهسانتیگراد نگهداری شدند. آزمونهای شمارش باکتریهای مزوفیل و سایکروفیل، / لاکتیک 5 و رطوبت قابل بیان (Thiobarbituric Acid) تیوباربیتوریک اسید ، pH ،)Total Volatile Nitrogen( نیتروژن فرار تام 15 و 1۱ انجام شدند. آزمونهای میکروبی و شیمیایی نشان داد که شمارش ،12 ،۹ ،6 ، در روزهای صفر، 3 (Expressible Moisture) در این گروه، EM و TBA هرچند که .)P< به طور معناداری در گروه اسید لاکتیک کمتر است ) 0.001 pH و TVN ، مزوفیل و سایکروفیل در خصوص شمارش مزوفیل، مدت زمان نگهداری از 6 روز در گروه کنترل، به 12 روز در گروه .)P< بیشتر از گروه کنترل ثبت شد ) 0.001 اسید لاکتیک افزایش یافته است. مدت زمان نگهداری بر اساس شمارش سایکروفیل، از 3 روز در گروه کنترل، به 6 روز در گروه اسید لاکتیک، 3۳ پیشنهاد شد که بر این اساس فیلههای گروه کنترل در روز ۹ و گروه mg/100g ، افزایش یافت. حد مجاز جهت پذیرش نیتروژن فرار تام 7 رسید در حالی که این / گروه کنترل در روز 15 به ۳2 pH 6 تا 7 در نظر گرفته شد و /۱ ،pH اسید لاکتیک در روز 15 فاسد شدند. حد مجاز 6 ثبت شد. درنتیجه اسید لاکتیک میتواند به عنوان یک نگهدارندهی سالم، جهت نگهداری / مورد در گروه اسید لاکتیک در کل دوره کمتر از ۱ فیلهی ماهی کپور معمولی در شرایط نگهداری در یخچال، مورد استفاده قرار گیرد.

کلمات کلیدی

, ماهی, کپور معمولی, (Cyprinus carpio), اسید لاکتیک, زمان ماندگاری, نگهداری در یخچال
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1063542,
author = {نوری, سیدمحمّدعلی and خان زادی, سعید and علی فضل آرا and حسین نجفزاده ورزی and عزیز زاده, محمد},
title = {بررسی اثر اسید لاکتیک بر شاخصهای میکروبی و شیمیایی فیلهی ماهی کپور معمولی ( Cyprinus carpio)نگهداری شده در دمای 4 درجه سانتیگراد},
journal = {میکروب شناسی مواد غذایی},
year = {2017},
volume = {4},
number = {5},
month = {June},
issn = {۲۳۴۵-۵۳۹X},
pages = {41--51},
numpages = {10},
keywords = {ماهی، کپور معمولی،(Cyprinus carpio)، اسید لاکتیک، زمان ماندگاری، نگهداری در یخچال},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر اسید لاکتیک بر شاخصهای میکروبی و شیمیایی فیلهی ماهی کپور معمولی ( Cyprinus carpio)نگهداری شده در دمای 4 درجه سانتیگراد
%A نوری, سیدمحمّدعلی
%A خان زادی, سعید
%A علی فضل آرا
%A حسین نجفزاده ورزی
%A عزیز زاده, محمد
%J میکروب شناسی مواد غذایی
%@ ۲۳۴۵-۵۳۹X
%D 2017

[Download]