مهندسی بیوسیستم ایران, دوره (48), شماره (2), سال (2017-7) , صفحات (251-261)

عنوان : ( بررسی اثر پارامترهای برشی بر مدل‌سازی فرایند خشک شدن هویج )

نویسندگان: مریم نقی پورزاده ماهانی , عباس روحانی , محمدحسین آق خانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فرایند خشک شدن یک محصول، علاوه بر شرایط بیرونی مانند دما و جریان هوا به بافت داخلی آن نیز بستگی دارد. برش هویج در جهات مختلف قطعاتی با ساختار سلولی متفاوت ایجاد می‌کند که می‌تواند در رفتار خشک شدن این محصول اثرگذار باشد. در این پژوهش اثر عواملی مانند نوع تیغه در سه مدل لبه صاف، اره‌ای و کنگره ای، جهت برش در سه جهت افقی و مورب و عمودی و در دو ضخامت 3 و 6 میلی‌متر بر مدل‌های سینتیک خشک شدن بررسی شد. پس از انجام آزمایشات داده‌ها در 7 مدل رایج خشک کردن برازش شد. نتایج نشان داد در تمام تیمارها مدل لگاریتمی با 98/0R2≥، 04/0RMSE≤ و 02/0SSE≤ فرایند خشک شدن را بهتر تفسیر می‌کند. همچنین ضرایب انتشار رطوبت بدست آمده نشان داد در قطعاتی با ضخامت6 میلی متر بیشترین ظریب نفوذ 07/5 مترمربع بر ثانیه برای تیغه کنگره‌دار در جهت مورب و در ضخامت 3 میلی متر بیشترین ضریب نفوذ 55/2 مترمربع بر ثانیه برای برش با تیغه کنگره‌دار در جهت طولی به دست آمد که می توان این روش را به عنوان روش مناسب برش برای تهیه هویج خشک پیشنهاد کرد.

کلمات کلیدی

برش؛ خشک کردن؛ ضریب نفوذ؛ مدل سازی؛
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1063647,
author = {نقی پورزاده ماهانی, مریم and روحانی, عباس and آق خانی, محمدحسین},
title = {بررسی اثر پارامترهای برشی بر مدل‌سازی فرایند خشک شدن هویج},
journal = {مهندسی بیوسیستم ایران},
year = {2017},
volume = {48},
number = {2},
month = {July},
issn = {2008-4803},
pages = {251--261},
numpages = {10},
keywords = {برش؛ خشک کردن؛ ضریب نفوذ؛ مدل سازی؛ هویج},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر پارامترهای برشی بر مدل‌سازی فرایند خشک شدن هویج
%A نقی پورزاده ماهانی, مریم
%A روحانی, عباس
%A آق خانی, محمدحسین
%J مهندسی بیوسیستم ایران
%@ 2008-4803
%D 2017

[Download]