پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (13), شماره (2), سال (2017-6) , صفحات (393-404)

عنوان : ( بررسی ویژگی‌های ساختاری، ریخت‌شناسی، ساختمانی و حرارتی نشاسته سورگوم سفید )

نویسندگان: احمد احتیاطی , فخری شهیدی , آرش کوچکی , سیدمحمدعلی رضوی , مهسا مجذوبی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش، نشاسته چهار لاین سورگوم سفید به روش خیساندن قلیایی استخراج گردید و ویژگیهای شیمیایی و فیزیکی آنها تعیین شد. 0%) نشاندهنده کیفیت مناسب استخراج نشاستهها بود و درصد آمیلوز لاینهای / 0%) و خاکستر (< 53 / 0%)، چربی (< 11 / درصد پایین پروتئین (< 36 12 مشاهده μm مختلف بین 27 تا 30 درصد بود. در تصاویر میکروسکوپ نوری و الکترونی گرانولهای نشاسته سورگوم، عمدتاً کروی با قطر میانگین نشاسته سورگوم نشان دهنده x 103 و اشباعیت 3 درصد بود. الگوی پراش پرتو ˚ شد. بهلحاظ ظاهری، رنگ نشاسته سورگوم کاملاً سفید با زاویه فام نیز مشاهده گردید. همچنین درصد کریستال نشاسته سورگوم لاینهای مختلف بین 25 V بود و در برخی لاینها کریستال نوع A حضور کریستال نوع نشان داد دمای شروع ذوب کریستال نشاسته بین 69 تا 70 درجه سانتیگراد و دمای حداکثر ذوب بین 73 تا 74 DSC تا 31 درصد متغیر بود. مشاهدات نشان داد اگرچه مقدار جذب گروههای عملگر برای نشاسته لاینهای مورد FTIR 8-10 تعیین شد. آنالیز J/g درجه سانتیگراد است و آنتالپی ذوب بین مطالعه تفاوت محدودی دارد، اما الگوی جذبی آنها مشابه بود . بهطورکلی بین ویژگیهای نشاسته های سورگوم لاینهای مختلف تفاوت معنی داری مشاهده نشد و ویژگیهایی مشابه با نشاسته ذرت معمولی بهعنوان منبع نشاسته تجاری مشاهده گردید.

کلمات کلیدی

, سورگوم, پراش پرتو x, طیف فوریه مادون‌قرمز, کالری متری روبشی افتراقی, نشاسته
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1063818,
author = {احتیاطی, احمد and شهیدی, فخری and کوچکی, آرش and رضوی, سیدمحمدعلی and مهسا مجذوبی},
title = {بررسی ویژگی‌های ساختاری، ریخت‌شناسی، ساختمانی و حرارتی نشاسته سورگوم سفید},
journal = {پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2017},
volume = {13},
number = {2},
month = {June},
issn = {1735-4161},
pages = {393--404},
numpages = {11},
keywords = {سورگوم، پراش پرتو x، طیف فوریه مادون‌قرمز، کالری متری روبشی افتراقی، نشاسته},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی ویژگی‌های ساختاری، ریخت‌شناسی، ساختمانی و حرارتی نشاسته سورگوم سفید
%A احتیاطی, احمد
%A شهیدی, فخری
%A کوچکی, آرش
%A رضوی, سیدمحمدعلی
%A مهسا مجذوبی
%J پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران
%@ 1735-4161
%D 2017

[Download]