علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, سال (2019-3)

عنوان : ( تهیه پاستیل توت سفید (ژل مک) و بررسی اثر مقادیر مختلف پکتین و آگار بر فعالیت آب، ویژگی های حسی، بافتی و پارامترهای رنگی آن )

نویسندگان: فخری شهیدی , شادی بصیری , فاطمه صادقی , صفیه خلیلیان , اسماعیل خزائی پول ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فرمولاسیون فراورده¬های نوین میوه¬ای، موضوع بسیاری از پژوهش¬ها را به خود اختصاص داده است و در این رابطه طیف وسیعی از ترکیبات طبیعی از جمله انواع هیدورکلوئیدها و مواد افزودنی دیگر در فرمول آنها مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش، پاستیل توت سفید (ژل مک) به عنوان فراورده¬ای نوین از توت سفید به منظور کاهش ضایعات توت سفید، افزایش ارزش افزوده آن و معرفی یک فراورده نوین میوه¬ای و سلامت¬زا، طراحی و تولید گردید. اثر هیدروکلوئیدهای آگار در سه سطح (5/0، 1 و 2 درصد) و پکتین در سه سطح (صفر، 5/0 و 1 درصد) بر ویژگی¬های حسی، بافتی، پارامترهای رنگی و فعالیت آبی مورد بررسی قرار گرفت. این طرح در قالب طرح فاکتوریل به صورت کاملاً تصادفی انجام پذیرفت. نتایج نشان داد که افزایش غلظت آگار و پکتین در فرمول پاستیل باعث کاهش فعالیت آب گردید. براساس نتایج حاصل از پردازش تصویر، با افزایش هیدروکلوئیدها در فرمولاسیون، پارامتر رنگی L* افزایش ولی پارامترهای رنگیb* وa* روند کاهشی نشان دادند. نتایج حاصل از ارزیابی حسی نشان داد که پذیرش فراورده در حد بسیار خوبی است. در بین فرمول¬های مورد بررسی، پاستیل توت حاوی 1 درصد پکتین و 5/0 درصد آگار به عنوان فرمول بهینه تعیین شد. نتایج حاصل از ارزیابی بافت حاکی از این بود که فراورده حاصل به لحاظ ویژگی¬های بافتی مورد بررسی، در دامنه قابل قبولی قرار داشتند. از طرفی ترکیب هیدروکلوئیدهای مختلف با یکدیگر برهم¬کنش داشته، می¬توانند بافت¬های جدیدی را تولید نمایند.

کلمات کلیدی

, پارامترهای رنگی, پاستیل توت, فعالیت آب, ویژگی¬های بافتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1063825,
author = {شهیدی, فخری and بصیری, شادی and صادقی, فاطمه and خلیلیان, صفیه and خزائی پول, اسماعیل},
title = {تهیه پاستیل توت سفید (ژل مک) و بررسی اثر مقادیر مختلف پکتین و آگار بر فعالیت آب، ویژگی های حسی، بافتی و پارامترهای رنگی آن},
journal = {علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2019},
month = {March},
issn = {2008-8787},
keywords = {پارامترهای رنگی، پاستیل توت، فعالیت آب، ویژگی¬های بافتی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تهیه پاستیل توت سفید (ژل مک) و بررسی اثر مقادیر مختلف پکتین و آگار بر فعالیت آب، ویژگی های حسی، بافتی و پارامترهای رنگی آن
%A شهیدی, فخری
%A بصیری, شادی
%A صادقی, فاطمه
%A خلیلیان, صفیه
%A خزائی پول, اسماعیل
%J علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران
%@ 2008-8787
%D 2019

[Download]