مهندسی مکانیک مدرس, دوره (17), شماره (9), سال (2017-12) , صفحات (119-129)

عنوان : ( افزایش چالاکی با استفاده از یک الگوریتم کنترلی یاری‌گر برای ربات‌های اسکلت خارجی )

نویسندگان: ایمان کاردان , علیرضا اکبرزاده توتونچی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

رباتهای اسکلت خارجی یاریگر دسته ای از رباتهای پوشیدنی هستند که در هنگام انجام حرکات مختلف، بخشی از نیروی مورد نیاز کاربر را تأمین میکنند. در نتیجه، کاربر با صرف نیروی کمتری حرکات مورد نظر را انجام خواهد داد. الگوریتمهای کنترلی مختلفی برای رباتهای اسکلت خارجی یاریگر پیشنهاد شده و تأثیر آنها بر عملکرد کاربران مورد ارزیابی قرار گرفته است. نویسندگان مقاله حاضر اخیراً یک روش کنترلی جدید، با نام الگوریتم کنترلی یاریگر با پسخور خروجی، را برای رباتهای اسکلت خارجی با عملگرهای الاستیک سری ارائه کرده اند. این روش به تعداد بسیار کمی حسگر نیاز داشته، مستقل از نیت کاربر بوده و دارای یک ساختار ساده و غیر مبتنی بر مدل میباشد. در این مقاله، تأثیر الگوریتم کنترلی یاریگر با پسخور خروجی بر افزایش چالاکی کاربران مورد ارزیابی قرار گرفته است. یک ربات فیزیوتراپ زانو به عنوان ربات اسکلت خارجی تک مفصله در نظر گرفته شده است. با اتصال یک عملگر الاستیک سری به ربات و پیاده سازی الگوریتم کنترلی یاریگر با پسخور خروجی، چالاکی کاربر در یک آزمایش تعقیب هدف بررسی شده است. زاویه مطلوب و واقعی زانو توسط دو نشانگر بر روی یک صفحه نمایش به کاربر نشان داده شده و از کاربر خواسته شده است که با حرکت دادن پای خود، موقعیت مطلوب را تعقیب نماید. دقت کاربر در تعقیب هدف با تکرار آزمایش در دو حالت یاری شده و یاری نشده، اندازه گیری و مقایسه شده است. نتایج آزمایشها به خوبی تأثیر الگوریتم کنترلی یاریگر با پسخور خروجی را بر افزایش چالاکی کاربر تأیید میکند.

کلمات کلیدی

, ربات اسکلت خارجی, الگوریتم کنترلی یاری‌گر با پسخور خروجی, چالاکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1064630,
author = {کاردان, ایمان and اکبرزاده توتونچی, علیرضا},
title = {افزایش چالاکی با استفاده از یک الگوریتم کنترلی یاری‌گر برای ربات‌های اسکلت خارجی},
journal = {مهندسی مکانیک مدرس},
year = {2017},
volume = {17},
number = {9},
month = {December},
issn = {1027-5940},
pages = {119--129},
numpages = {10},
keywords = {ربات اسکلت خارجی، الگوریتم کنترلی یاری‌گر با پسخور خروجی، چالاکی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T افزایش چالاکی با استفاده از یک الگوریتم کنترلی یاری‌گر برای ربات‌های اسکلت خارجی
%A کاردان, ایمان
%A اکبرزاده توتونچی, علیرضا
%J مهندسی مکانیک مدرس
%@ 1027-5940
%D 2017

[Download]