پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران , 2017-08-28

Title : ( پارامترهای کمیت به شدت (Q/I) در خاک‌های زیر کشت توتون شمال ایران )

Authors: abdolghafour gholizadeh , Alireza Karimi , Reza Khorassani , فرهاد خرمالی ,

Access to full-text not allowed by authors

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

پتاسیم یکی از عناصر غذایی ضروری و پرمصرف برای رشد و توسعه گیاه توتون می‌باشد. این پژوهش با هدف تعیین پارامترهای کمیت به شدت (Q/I) پتاسیم در خاک‌های زیر کشت توتون شمال ایران اجرا شد. از مناطق توتون‌کاری استان‌های ‌گلستان، مازندران و گیلان تعداد 19 نمونه خاک سطحی تهیه شد. برای هر یک از نمونه‌ها پارامترهای کمیت به شدت (Q/I) تعیین شد. نتایج نشان داد که ظرفیت بافری بالقوه پتاسیم (PBCk)، مقدار پتاسیم قابل تبادل یا لبایل (K) و نسبت فعالیت پتاسیم در حال تعادل (AR) در خاک‌های استان گیلان و پتاسیم به سختی قابل تبادل (Kx) در خاکهای استان مازندران بیش‌ترین مقدار بودند. نتایج آزمون همبستگی بین پارامترهای Q/I و خصوصیات خاک نشان داد که بین PBCk با CEC و درصد کربن آلی خاک همبستگی مثبت معنی‌دار در سطح یک درصد و با درصد کربنات کلسیم معادل خاک همبستگی منفی و معنی‌دار در سطح یک درصد وجود دارد.

Keywords

, توتون, فاکتورهای کمیت به شدت, فراهمی پتاسیم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1064656,
author = {Gholizadeh, Abdolghafour and Karimi, Alireza and Khorassani, Reza and فرهاد خرمالی},
title = {پارامترهای کمیت به شدت (Q/I) در خاک‌های زیر کشت توتون شمال ایران},
booktitle = {پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران},
year = {2017},
location = {اصفهان, IRAN},
keywords = {توتون، فاکتورهای کمیت به شدت، فراهمی پتاسیم},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پارامترهای کمیت به شدت (Q/I) در خاک‌های زیر کشت توتون شمال ایران
%A Gholizadeh, Abdolghafour
%A Karimi, Alireza
%A Khorassani, Reza
%A فرهاد خرمالی
%J پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
%D 2017

[Download]