علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (15), شماره (74), سال (2018-4) , صفحات (213-225)

عنوان : ( طراحی، ساخت و کاربرد دستگاه بینی الکترونیکی در تشخیص سریع فساد گوشت چرخ شده شتر در بسته بندی هوا، خلاء و اتمسفر اصلاح شده )

نویسندگان: محمدجواد وریدی , مهدی وریدی , میثم وجدی , اعظم شریف پورلاطانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

حفظ تازگی گوشت شتر و افزایش پذیرش از سوی مصرف کنندگان و سپس ایجاد روش موثر ارزیابی که دغدغه اصلی متخصصین امنیت غذایی میباشد هدف این پژوهش بود. دستگاه بینی الکترونیکی 1 به عنوان روش سریع دستهبندی تازگی نمونههای گوشت چرخ شده شتر طی 20 روز نگهداری برودتی و در شرایط بستهبندی با اتمسفر اصلاح شده 2 به کار برده شد. همزمان آنالیز گاز فضای فوقانی و شمارش کلی میکروبی به عنوان شاخص فساد انجام گرفت. نمونه برداری بر حسب روش فضای فوقانی دینامیک بود. ترکیبات فرار موجود در فضای فوقانی بسته های گوشت به محفظه سنسور فرستاده شد و سیگنالهای پاسخ هفت سنسور تجاری گاز تاگوچی 3 بر پایه نیمه رساناهای دی اکسید قلع به صورت تابعی از زمان و نوع بسته بندی دریافت شد. برای دریافت داده از سیستم ویژه بلادرنگ بر پایه میکروکنترلر و لپ تاپ استفاده گردید. پنج پارامتر استاتیک و دینامیک انتخاب شده از پاسخ رسانائی گذرای هر سنسور به عنوان ورودی موتور تشخیص الگو در نظر گرفته شد. جهت پردازش داده با اجرای روش غیرنظارتی تحلیل مولفه اصلی 4 بر روی پاسخ های آرایه سنسور، مشخص شد که نمونه های گوشت به دو دسته تازه و فاسد بر حسب افزایش تعداد روزهای نگهداری برودتی و شرایط بسته بندی قابل دسته بندی است. نمونه های روز اول همه بسته ها، روز پنجم اکسیژن، دی اکسیدکربن و نیتروژن و روز دهم و پانزدهم فقط دی اکسیدکربن تازه بودند. این نتایج با آزمون های گاز فضای فوقانی و شمارش کلی میکروبی مطابقت نشان دادند. طبق نتایج، بسته بندی در شرایط دی اکسیدکربن بهترین بود.

کلمات کلیدی

, بسته بندی اتمسفر اصلاح شده, بینی الکترونیکی, تشخیص الگو, دریافت داده بلادرنگ.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1065617,
author = {وریدی, محمدجواد and وریدی, مهدی and وجدی, میثم and شریف پورلاطانی, اعظم},
title = {طراحی، ساخت و کاربرد دستگاه بینی الکترونیکی در تشخیص سریع فساد گوشت چرخ شده شتر در بسته بندی هوا، خلاء و اتمسفر اصلاح شده},
journal = {علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2018},
volume = {15},
number = {74},
month = {April},
issn = {2008-8787},
pages = {213--225},
numpages = {12},
keywords = {بسته بندی اتمسفر اصلاح شده، بینی الکترونیکی، تشخیص الگو، دریافت داده بلادرنگ.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T طراحی، ساخت و کاربرد دستگاه بینی الکترونیکی در تشخیص سریع فساد گوشت چرخ شده شتر در بسته بندی هوا، خلاء و اتمسفر اصلاح شده
%A وریدی, محمدجواد
%A وریدی, مهدی
%A وجدی, میثم
%A شریف پورلاطانی, اعظم
%J علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران
%@ 2008-8787
%D 2018

[Download]