میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی, دوره (3), شماره (3), سال (2017-4) , صفحات (1-21)

عنوان : ( تولید پوشش خوراکی ضد میکروبی بر پایه موسیلاژ دانه بارهنگ کبیر در ترکیب با اسانس گلپر: بررسی ویژگی‌ها و کاربرد آن در گوشت گاو نگهداری شده در دمای یخچال )

نویسندگان: فریده طباطبائی یزدی , بهروز علیزاده بهبهانی , علیرضا وسیعی , سحر روشنک , سید علی مرتضوی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش فعالیت ضد میکروبی اسانس¬ گلپر بر استافیلوکوکوس اورئوس، اشرشیا کلی، سودوموناس ائروژینوزا و کاندیدا آلبیکانس به روش¬های دیسک دیفیوژن، انتشار در چاهک، حداقل غلظت مهارکنندگی و حداقل غلظت کشندگی تعیین شد. فعالیت آنتی اکسیدانی و فنل کل اسانس با روش¬های میزان مهار رادیکال¬های آزاد و ﻓـﻮﻟﯿﻦ ﺳـﯿﻮﮐﺎﻟﭽﻮ اندازه گیری شدند. پوشش ضد میکروبی موسیلاژ دانه بارهنگ کبیر همراه با غلظت های صفر، 1، 5/1 و 2 درصد اسانس¬ گلپر ایرانی تولید شد. آزمون های میکروبی -شمارش کل باکتری های زنده، سرمادوست ها، کپک و مخمر، اشرشیا کلی و استافیلوکوکوس اورئوس-، آزمون های شیمیایی -تیوباربیوتیک اسید، عدد پراکسید و pH- و ارزیابی حسی -رنگ، بو، پذیرش کلی- بر نمونه¬های گوشت گاو نگهداری شده در دمای یخچال در روزهای -صفر، 3، 6، 9، 12 و 15- انجام پذیرفت. دامنه حداقل غلظت مهارکنندگی اسانس گلپر بر میکروارگانیس¬های مورد مطالعه بین 5/0 تا 4 میلی¬گرم بر میلی¬لیتر بود. فنل کل و فعالیت آنتی اکسیدانی -IC50- اسانس گلپر به ترتیب mg GAE/g 50/9 وmg/ml 20/1±10/8 بود. براساس آزمون¬های میکروبیولوژی زمان ماندگاری نمونه پوشش داده شده با موسیلاژ بارهنگ کبیر -فاقد اسانس- و نمونه¬های حاوی غلظت های 1، 5/1 و 2 درصد اسانس گلپر نسبت به نمونه کنترل به ترتیب 3، 3، 6 و 9 افزایش یافت. به طور کلی پوشش ضد میکروبی موسیلاژ دانه بارهنگ کبیر حاوی اسانس گلپر به خوبی توانست زمان ماندگاری گوشت گاو را در دمای یخچال افزایش دهد.

کلمات کلیدی

, پوشش خوراکی, بارهنگ کبیر, گلپر, فعالیت ضد میکروبی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1065753,
author = {طباطبائی یزدی, فریده and بهروز علیزاده بهبهانی and وسیعی, علیرضا and روشنک, سحر and مرتضوی, سید علی},
title = {تولید پوشش خوراکی ضد میکروبی بر پایه موسیلاژ دانه بارهنگ کبیر در ترکیب با اسانس گلپر: بررسی ویژگی‌ها و کاربرد آن در گوشت گاو نگهداری شده در دمای یخچال},
journal = {میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی},
year = {2017},
volume = {3},
number = {3},
month = {April},
issn = {2476-3403},
pages = {1--21},
numpages = {20},
keywords = {پوشش خوراکی، بارهنگ کبیر، گلپر، فعالیت ضد میکروبی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تولید پوشش خوراکی ضد میکروبی بر پایه موسیلاژ دانه بارهنگ کبیر در ترکیب با اسانس گلپر: بررسی ویژگی‌ها و کاربرد آن در گوشت گاو نگهداری شده در دمای یخچال
%A طباطبائی یزدی, فریده
%A بهروز علیزاده بهبهانی
%A وسیعی, علیرضا
%A روشنک, سحر
%A مرتضوی, سید علی
%J میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی
%@ 2476-3403
%D 2017

[Download]