پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (14), شماره (1), سال (2018-4) , صفحات (195-206)

عنوان : ( بررسی اثر روشهای مختلف نگهداری بر خصوصیات کمی و کیفی سیب زمینی )

نویسندگان: جعفر نباتی , فرشاد ایزدی , رضا عباسی , فرشید حسنی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سیب‌زمینی از محصولات زراعی محسوب می‌شود که قابلیت نگهداری طولانی‌مدت دارد. نوع بسته‌بندی در کیفیت و طول مدت این نگهداری تأثیر بسزایی دارد. این پژوهش به‌منظور بررسی اثر روش‌های ذخیره‌سازی سیب‌زمینی در سردخانه شامل، نگهداری در جعبه چوبی، کیسه‌های توری، کیسه‌های پلی‌اتیلن سالم، کیسه‌های پلی‌اتیلن پانچ شده و کیسه‌های پلی‌اتیلن شکاف خورده بر خصوصیات کمی و کیفی آن پس از شش ماه نگهداری در سردخانه انجام شد. این مطالعه در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار اجرا شد. نتایج نشان داد که بیشترین و کمترین درصد افت به ترتیب در کیسه توری و کیسه پلی‌اتیلن سالم مشاهده شد که میزان اختلاف این دو تیمار از هم 4/2 درصد بود. نگهداری غده در کیسه‌های پلی‌اتیلن سالم بیشترین و در کیسه پلی‌اتیلن شکاف خورده کمترین درصد پوسیدگی را نشان داد. بیشترین جوانه‌زنی غده‌ها در کیسه‌های پلی‌اتیلن سالم و پانچ شده مشاهده شد و در کیسه توری و جعبه چوبی کمترین جوانه‌زنی رخ داد. اختلاف بین بیشترین و کمترین درصد جوانه‌زنی در کیسه پلی‌اتیلن پانچ شده و کیسه توری 16 درصد بود. اختلاف معنی‌داری بین روش‌های مختلف نگهداری ازنظر درصد قند‌های احیاء و فنول مشاهده نشد. بیشترین درصد نشاسته در کیسه پلی‌اتیلن شکاف خورده و کیسه توری و کمترین مقدار نشاسته در کیسه پلی‌اتیلن پانچ شده مشاهده شد. نگهداری غده در کیسه توری بیشترین و در کیسه پلی‌اتیلن شکاف خورده کمترین درصد برگه‌های قهوه‌ای چیپس را نشان دادند. به‌طورکلی جعبه‌های چوبی، ایجاد شکاف در کیسه‌های پلی‌اتیلن و ایجاد پانچ در کیسه‌ها برای کاهش درصد پوسیدگی و جوانه‌زنی غده‌های سیب‌زمینی می‌تواند راه‌کاری مؤثر برای ذخیره این محصول در سردخانه باشد.

کلمات کلیدی

, بستهبندی, پوسیدگی, چیپس, سردخانه, انبارداری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1066042,
author = {نباتی, جعفر and فرشاد ایزدی and رضا عباسی and فرشید حسنی},
title = {بررسی اثر روشهای مختلف نگهداری بر خصوصیات کمی و کیفی سیب زمینی},
journal = {پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2018},
volume = {14},
number = {1},
month = {April},
issn = {1735-4161},
pages = {195--206},
numpages = {11},
keywords = {بستهبندی، پوسیدگی، چیپس، سردخانه، انبارداری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر روشهای مختلف نگهداری بر خصوصیات کمی و کیفی سیب زمینی
%A نباتی, جعفر
%A فرشاد ایزدی
%A رضا عباسی
%A فرشید حسنی
%J پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران
%@ 1735-4161
%D 2018

[Download]