علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (14), شماره (65), سال (2017-7) , صفحات (117-128)

عنوان : ( بهینه یابی و ارزیابی ویژگی های فیزیکوشیمیایی و حسی کره حاوی آلفالینولنیک اسید اکسترود شده با استفاده از روش های سطح پاسخ و تحلیل مولفه های اصلی )

نویسندگان: مرتضی کاشانی نژاد , سیدمحمدعلی رضوی , مصطفی مظاهری طهرانی , مهدی کاشانی نژاد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مطالعه، ابتدا به منظور بهینه سازی خصوصیات رئولوژیکی کره حاوی آلفالینولنیک اسید، اثر شرایط اکستروژن شامل درجه برش اکسترودر (500، 750، 1125، 1500 و 1750 s-1)، دمای خوراک ورودی و دمای نگهداری (5 ،7 ،10، 13 15 درجه سانتی گراد) بر خواص فیزیکوشیمیایی و حسی کره آلفالینولنیک بعد از 10 روز ذخیره سازی مورد بررسی قرار گرفت، سپس روابط بین ویژگی های حسی و دستگاهی با استفاده از روش تحلیل مولفه های اصلی ارزیابی شدند. نتایج حاصل از ارزیابی ویژگی‌های اندازه گیری شده با استفاده از روش سطح پاسخ حاکی از آن بود که افزایش درجه برش اکسترودر سبب کاهش سختی و افزایش چسبندگی، پارامتر ٭L و پذیرش کلی شد، در حالی که افزایش دمای نگهداری کره سبب افزایش اسیدیته وکاهش سختی، طعم اسیدی و پذیرش کلی شد. دمای خوراک ورودی به اکسترودر نیز هیچ گونه اثر معنی داری بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی وحسی محصول نهایی نداشت. پراکنش‌ پاسخ‌ها در فضای مولفه‌های اصلی نیز نشان داد که صفات طعم اسیدی، چسبندگی و سفتی اندازه گیری شده توسط ارزیاب های حسی تقریباً معادل پارامترهای اندازه گیری شده توسط روش های دستگاهی می‌باشند. علاوه بر این، رابطه ای نزدیک بین طعم اسیدی و چسبندگی با پذیرش کلی نمونه ها وجود داشت که این نتیجه نشان می‌دهد که از بین صفات اندازه گیری شده، طعم اسیدی کره دارای اهمیت بالاتری نسبت به سایر پارامتر ها برای پذیرش کلی مصرف کنندگان می باشد.

کلمات کلیدی

اکستروژن؛ تحلیل مولفه های اصلی؛ روش سطح پاسخ؛ کره حاوی آلفالینولنیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1066327,
author = {کاشانی نژاد, مرتضی and رضوی, سیدمحمدعلی and مظاهری طهرانی, مصطفی and مهدی کاشانی نژاد},
title = {بهینه یابی و ارزیابی ویژگی های فیزیکوشیمیایی و حسی کره حاوی آلفالینولنیک اسید اکسترود شده با استفاده از روش های سطح پاسخ و تحلیل مولفه های اصلی},
journal = {علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2017},
volume = {14},
number = {65},
month = {July},
issn = {2008-8787},
pages = {117--128},
numpages = {11},
keywords = {اکستروژن؛ تحلیل مولفه های اصلی؛ روش سطح پاسخ؛ کره حاوی آلفالینولنیک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بهینه یابی و ارزیابی ویژگی های فیزیکوشیمیایی و حسی کره حاوی آلفالینولنیک اسید اکسترود شده با استفاده از روش های سطح پاسخ و تحلیل مولفه های اصلی
%A کاشانی نژاد, مرتضی
%A رضوی, سیدمحمدعلی
%A مظاهری طهرانی, مصطفی
%A مهدی کاشانی نژاد
%J علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران
%@ 2008-8787
%D 2017

[Download]