پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (14), شماره (1), سال (2018-5) , صفحات (187-194)

عنوان : ( شناسایی مولکولی وتجزیه وتحلیل بیوانفورماتیک وبررسی فیلوژنتیکی لاکتوباسیلوس پلانتاروم در نمونه های خمیر ترش صنعتی و سنتی )

نویسندگان: الهام اسحق ابادی , فرج اله شهریاری احمدی , محمدرضا نصیری , محمدرضا عدالتیان دوم , امین میرشمسی کاخکی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده باکتریهای اسید لاکتیک (LAB)گروهی از باکتری های گرم مثبت،بدون اسپور هستندکه عمومابه عنوان ارگانیسم های ایمن در نظر گرفته می شوند.از انجایی که این باکتری¬ها توانایی تولید تغییرات مطلوب را در طعم و بافت غذا دارا هستند و بنا به اهمیت لاکتوباسیل ها در سلامت انسان،شناسایی مولکول وبررسی فیلو ژنتیکی لاکتوباسیل¬های جداشده از خمیر ترشنمونه محلی تربت جام و المان بر اساس توالی16s RNAمهمترین هدف این مطالعه است.بدین منظور خمیر ترش بر اساس خصوصیات ارگانولپتیکی (عطر و طعم) از شهرستان تربت جام جمع آوری گردید.نمونه DNAاز خمیر ترش آلمان به طور مستقیم استخراج گردید. پس از استخراج DNA تکثیر قطعه253جفت بازی از ژن 16s RNA ریبوزومی توسط آغازگرهای اختصاصی انجام گرفت. سپس قطعات تکثیر شده تعیین توالی شدند. نتایج بدست آمده نشان داد که در موقعیت 182 و 205 به ترتیب تغییرات نوکلئوتیدی A/Cو T/C وجود دارد دارد که در موقعیت 182 اسیدآمینه هیستیدین به پرولین و در موقعیت 208 اسید گلوتامین به کدون پایان تغییر داده شد همچنین توالی نهایی بدست آمده از نمونه تربت با طول 253 جفت باز شامل1/24 درصد آدنین، 1/22 درصد گوانین، 3/27 درصد سیتوزین و 5/26درصد تیمین بود. نتایج فیلوژنتیکی با استفاده از روش Neighbor-Joining نشان داد، که باکتری لاکتوباسیلوس پلانتاروم جدا شده ازخمیر ترش نمونه محلی تربت جامکمترین فاصله ژنتیکی با آلمان ، چین و هلند و بیشترین فاصله ژنتیکی با لاکتوباسیلوس پلانتاروم فرانسه دارد.

کلمات کلیدی

, اسید لاکتیک, خمیر ترش, ژن16S rRNA , تعیین توالی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1066352,
author = {اسحق ابادی, الهام and شهریاری احمدی, فرج اله and نصیری, محمدرضا and عدالتیان دوم, محمدرضا and میرشمسی کاخکی, امین},
title = {شناسایی مولکولی وتجزیه وتحلیل بیوانفورماتیک وبررسی فیلوژنتیکی لاکتوباسیلوس پلانتاروم در نمونه های خمیر ترش صنعتی و سنتی},
journal = {پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2018},
volume = {14},
number = {1},
month = {May},
issn = {1735-4161},
pages = {187--194},
numpages = {7},
keywords = {اسید لاکتیک،خمیر ترش،ژن16S rRNA ،تعیین توالی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شناسایی مولکولی وتجزیه وتحلیل بیوانفورماتیک وبررسی فیلوژنتیکی لاکتوباسیلوس پلانتاروم در نمونه های خمیر ترش صنعتی و سنتی
%A اسحق ابادی, الهام
%A شهریاری احمدی, فرج اله
%A نصیری, محمدرضا
%A عدالتیان دوم, محمدرضا
%A میرشمسی کاخکی, امین
%J پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران
%@ 1735-4161
%D 2018

[Download]