علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (12), شماره (46), سال (2015-6) , صفحات (49-59)

عنوان : ( استخراج ترکیبات فنولی به وسیله آب مادون بحرانی از میوه زرشک بیدانه و بررسی خواص ضداکسایشی عصارههای استخراج شده )

نویسندگان: مرتضی محمدی , عبدالمجید مسکوکی , سید علی مرتضوی , آرش کوچکی , منیره نهاردانی , زهرا پورفلاح ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده ضداکساینده‌ها در صنایع غذایی از گستره کاربرد وسیعی برخوردار می‌باشند. از این رو و از طرف دیگر به خاطر افزایش گرایش عمومی به استفاده از ضداکساینده‌های طبیعی، در مطالعه پیش رو عصاره‌های ضداکساینده میوه زرشک بی‌دانه به وسیله سیال مادون بحرانی آب در دماهای 120 تا 180 درجه سانتی‌گراد و تحت فشارهای 10 تا 50 بار، استخراج شده و قدرت رادیکال گیرندگی، احیاکنندگی، پایدارکنندگی روغن خوراکی و محتوای ترکیبات فنولی کل، در روش فولین، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که محتوای ترکیبات فنولی کل در محدوده 81/2073 - 79/2553 میلی‌گرم کالیک اسید در 100 گرم ماده خشک زرشک، متغییر بود که بیشترین محتوای ترکیبات فنولی در دمای 160 درجه سانتی‌گراد مشاهده گردید و با افزایش دما از 160 به 180 درجه سانتی‌گراد، محتوای ترکیبات فنولی کاهش یافت درحالیکه قدرت رادیکال گیرندگی و پایدارکنندگی محیط روغن همواره با افزایش دما افزایش یافت. بهینه سازی فرآیند استخراج نیز در حالت‌های متفاوتی از دما و فشار، به منظور رسیدن به حداکثر مقدار ترکیبات فنولی و قدرت پایدارکنندگی، قدرت احیاءکنندگی و قدرت رادیکال گیرندگی انجام شد.

کلمات کلیدی

آب مادون بحرانی؛ زرشک بیدانه؛ ترکیبات فنولی؛ قدرت ضدرادیکالی؛ قدرت احیا کنندگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1066563,
author = {مرتضی محمدی and عبدالمجید مسکوکی and مرتضوی, سید علی and کوچکی, آرش and منیره نهاردانی and زهرا پورفلاح},
title = {استخراج ترکیبات فنولی به وسیله آب مادون بحرانی از میوه زرشک بیدانه و بررسی خواص ضداکسایشی عصارههای استخراج شده},
journal = {علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2015},
volume = {12},
number = {46},
month = {June},
issn = {2008-8787},
pages = {49--59},
numpages = {10},
keywords = {آب مادون بحرانی؛ زرشک بیدانه؛ ترکیبات فنولی؛ قدرت ضدرادیکالی؛ قدرت احیا کنندگی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T استخراج ترکیبات فنولی به وسیله آب مادون بحرانی از میوه زرشک بیدانه و بررسی خواص ضداکسایشی عصارههای استخراج شده
%A مرتضی محمدی
%A عبدالمجید مسکوکی
%A مرتضوی, سید علی
%A کوچکی, آرش
%A منیره نهاردانی
%A زهرا پورفلاح
%J علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران
%@ 2008-8787
%D 2015

[Download]