پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (25), شماره (3), سال (2016-2) , صفحات (391-405)

عنوان : ( تاثیر صمغ کاراگینان و جایگزینی نسبی کره با روغن آفتابگردان بر برخی از خصوصیات فیزیکی شیمیایی پخشینه سمنو طی زمان نگهداری )

نویسندگان: سمیرا شاه آبادی , حمید توکلی پور , سید علی مرتضوی , نسیم رئوفی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سمنو یکی از دسرهای سنتی ایران با ارزش غذایی بالا میباشد که استفاده از آن به عنوان جایگزین مواد غذایی با میزان مصرف و کالری بالا مانند شکلاتهای صبحانه و دیگر پخشینههای چرب حائز اهمیت است. از این رو، به منظور ارزیابی فرمولاسیون پخشینه کم چرب سمنو از فاکتورهای کل روغن ) 30-10 درصد(، نسبت روغن گیاهی به کره ) 80:20 - 50:50 درصد( و میزان پایدارکننده ) 5 / 0-1 / 0 درصد( استفاده گردید. تاثیر هر یک از پارامترها بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی پخشینه نظیر رطوبت، pH ، اسیدیته، پایداری امولسیون و اختلاف رنگی طی مدت نگهداری 14 روز در دما Ϲ ͦ 4 در یخچال توسط روش آماری سطح پاسخ و فاکتوریل ارزیابی شد. خصوصیات رطوبت، pH ، پایداری امولسیون و اختلاف رنگی در طی زمان به طور معنی داری کاهش ولی اسیدیته افزایش یافت. افزایش کاراگینان در فرمولاسیون پخشینه نشان داد که نمونههای حاوی کاراگینان بیشتر، محتوای رطوبتی و اسیدیته کمتر اما pH ، پایداری امولسیون و اختلاف رنگی بیشتری داشتند. همچنین افزایش کره نسبت به روغن گیاهی نیز در فرمولاسیون باعث افزایش تمامی خصوصیات مورد بررسی گردید.

کلمات کلیدی

, پخشینه, کاراگینان, کره, روغن آفتابگردان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1066564,
author = {سمیرا شاه آبادی and حمید توکلی پور and مرتضوی, سید علی and نسیم رئوفی},
title = {تاثیر صمغ کاراگینان و جایگزینی نسبی کره با روغن آفتابگردان بر برخی از خصوصیات فیزیکی شیمیایی پخشینه سمنو طی زمان نگهداری},
journal = {پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2016},
volume = {25},
number = {3},
month = {February},
issn = {1735-4161},
pages = {391--405},
numpages = {14},
keywords = {پخشینه، کاراگینان، کره، روغن آفتابگردان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر صمغ کاراگینان و جایگزینی نسبی کره با روغن آفتابگردان بر برخی از خصوصیات فیزیکی شیمیایی پخشینه سمنو طی زمان نگهداری
%A سمیرا شاه آبادی
%A حمید توکلی پور
%A مرتضوی, سید علی
%A نسیم رئوفی
%J پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران
%@ 1735-4161
%D 2016

[Download]