پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (4), شماره (4), سال (2016-3) , صفحات (325-342)

عنوان : ( کاربرد امواج فرا صوت در استخراج ترکیبات ساپونینی ریشه گیاه چوبک (Acanthophyllum glandulosum) بر پایه ویژگی های امولسیون کنندگی و کف زایی آنها )

نویسندگان: وحید کیهانی , سید علی مرتضوی , مهدی کریمی , حجت کاراژیان , زهرا شیخ الاسلامی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ریشه گیاه چوبک سرشار از ترکیبات ساپونینی است. ساپونینها بهعنوان عامل امولسیونکننده عمل میکنند و در آب کف پایدار تشکیل میدهند. هدف اصلی این مطالعه دستیابی به نوعی عصاره چوبک با محتوای ساپونینی بالا در مدت زمانی کوتاهتر و با صرف حلال کمتر جهت استفاده از آن در فرآوری محصولات غذایی است. در عمل عصارهگیری از این ریشه گیاهی به روش سوکسله و با کمک امواج فراصوت انجام و سپس ارزیابی بازده استخراج از طریق تعیین شاخص تشکیل امولسیون و توانایی تشکیل کف صورت پذیرفت. نتایج نشان داد که عصارهگیری با امواج فراصوت در مقایسه با عصارهگیری به روش سوکسله مدت زمان دستیابی به عصاره بهینه را در حدود 12 مرتبه کوتاهتر میکند. همچنین در مطالعه تأثیر عوامل مختلف بر بازده استخراج طی عصارهگیری با امواج فراصوت شرایط بهینه آنها به صورت زمان سونیکاسیون 40 دقیقه، دمای 75 درجه سانتیگراد، شدت امواج فراصوت 80 درصد، 0 میلیمتر، نسبت حلال به نمونه 25 میلیلیتر بر گرم و /4 -0/ اندازه ذرات نمونه 1 غلظت حلال 60 درصد، تعیین گردید. ایجاد این شرایط سبب شد مقدار شاخص 7 سانتیمتر افزایش / 0 و مقدار توانایی تشکیل کف به 033 / تشکیل امولسیون به 764 یابد.

کلمات کلیدی

امواج فراصوت امولسیونکنندگی چوبک ساپونین کفزایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1066566,
author = {وحید کیهانی and مرتضوی, سید علی and مهدی کریمی and حجت کاراژیان and زهرا شیخ الاسلامی},
title = {کاربرد امواج فرا صوت در استخراج ترکیبات ساپونینی ریشه گیاه چوبک (Acanthophyllum glandulosum) بر پایه ویژگی های امولسیون کنندگی و کف زایی آنها},
journal = {پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2016},
volume = {4},
number = {4},
month = {March},
issn = {1735-4161},
pages = {325--342},
numpages = {17},
keywords = {امواج فراصوت امولسیونکنندگی چوبک ساپونین کفزایی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کاربرد امواج فرا صوت در استخراج ترکیبات ساپونینی ریشه گیاه چوبک (Acanthophyllum glandulosum) بر پایه ویژگی های امولسیون کنندگی و کف زایی آنها
%A وحید کیهانی
%A مرتضوی, سید علی
%A مهدی کریمی
%A حجت کاراژیان
%A زهرا شیخ الاسلامی
%J پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران
%@ 1735-4161
%D 2016

[Download]