پژوهش های صنایع غذایی, دوره (26), شماره (1), سال (2016-5) , صفحات (139-148)

عنوان : ( تعیین ویژگی های شیمیایی، حسی و بافت دستگاهی نان بربری با گلوتن کاهش یافته، حاصل از اختلاط آرد گندم و ارزن )

نویسندگان: حمیدرضا آذرباد , مصطفی مظاهری طهرانی , حسن رشیدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ارزن دارای ترکیبات بسیار با ارزشی است و به همین دلیل در محصولات غذایی مختلفی استفاده می­شود. برای بررسی اثر جایگزینی آرد گندم با ارزن، آرد ارزن پوست گیری شده در مقادیر 0،25،50 و 75 درصد در فرمول اولیه آرد نان بربری مورد استفاده قرار گرفت و سپس خصوصیات شیمیایی (پروتئین، چربی و خاکستر)، حسی (سطح بالایی، زیرین، پوکی و تخلخل، سفتی و نرمی بافت، قابلیت جویدن، بو و مزه) و بافتی (سفتی نان و خاصیت ارتجاعی نان) مخلوط آرد ارزن یا نان بربری تولید شده تعیین شد. با افزایش نسبی مقدار آرد ارزن و کاهش مقدار آرد ستاره، مقدار چربی و خاکسترمخلوط آرد افزایش معنی­داری داشت (05/0 ≥P) اما در مقدار پروتئین نمونه­ها تفاوت معنی­داری دیده نشد (05/0≥P). با افزودن آرد ارزن، مقدار گلوتن مخلوط آرد به گونه معنی­داری کاهش یافت (05/0 ≥P). مقدار آب مورد نیاز برای تهیه خمیر و ضخامت نان حاصل از نمونه­های دارای آرد ارزن، کمتر از نمونه بدون آرد ارزن بود. ارزیابی حسی نمونه­های نان نشان داد که تمامی ویژگی­های حسی رابطه معکوسی با مقدار ارزن اضافه شده دارند. در نمونه دارای 75 درصد آرد ارزن، بافت نان سفت و شکننده و طعم آن نسبتا تلخ و گس بود. آنالیز بافت دستگاهی نمونه­های نان نشان داد که با افزایش مقدار آرد ارزن، سفتی نان افزایش و قابلیت ارتجاعی آن کاهش می­یابد. به نظر می­رسد استفاده از آرد ارزن در حد 25 درصد فرمول آرد نان بربری ممکن و استفاده از مقادیر بیشتر نیازمند انجام پژوهش­های بیشتر و استفاده از ترکیبات بهبود دهنده است.

کلمات کلیدی

ارزن؛ نان بربری؛ کاهش مقدار گلوتن؛ ارزش غذایی؛ ویژگی­های نان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1066658,
author = {آذرباد, حمیدرضا and مظاهری طهرانی, مصطفی and حسن رشیدی},
title = {تعیین ویژگی های شیمیایی، حسی و بافت دستگاهی نان بربری با گلوتن کاهش یافته، حاصل از اختلاط آرد گندم و ارزن},
journal = {پژوهش های صنایع غذایی},
year = {2016},
volume = {26},
number = {1},
month = {May},
issn = {2008-515X},
pages = {139--148},
numpages = {9},
keywords = {ارزن؛ نان بربری؛ کاهش مقدار گلوتن؛ ارزش غذایی؛ ویژگی­های نان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تعیین ویژگی های شیمیایی، حسی و بافت دستگاهی نان بربری با گلوتن کاهش یافته، حاصل از اختلاط آرد گندم و ارزن
%A آذرباد, حمیدرضا
%A مظاهری طهرانی, مصطفی
%A حسن رشیدی
%J پژوهش های صنایع غذایی
%@ 2008-515X
%D 2016

[Download]