پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی, دوره (6), شماره (4), سال (2018-2) , صفحات (375-388)

عنوان : ( بررسی تأثیر آرد سورگوم اکسترود شده و هیدروکلوئیدها بر ویژگی‏های فیزیکی و شیمیایی کوکی فاقد گلوتن )

نویسندگان: نسیم حسن پور , آرش کوچکی , محبت محبی , الناز میلانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بیماری سلیاک یک بیماری خودایمن گوارشی است که در اثر هضم پروتئین گلوتن ایجاد می‏شود و تنها راه درمان آن استفاده از یک رژیم غذایی فاقد گلوتن است. ازاین‌رو هدف از انجام این پژوهش بررسی امکان استفاده از آرد سورگوم (اکسترودشده و نشده) و صمغ‌های زانتان و قدومۀ شهری با غلظت‌های صفر، 3/0، 6/0 و 0/1 درصد به‌منظور بهبود ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی کوکی فاقد گلوتن بود. ویژگی‌های محصول نهایی مانند نسبت گسترش‌پذیری، خصوصیات بافتی، دمای ژلاتیناسیون و آنتالپی کل، رنگ، درصد تخلخل، ضخامت پوسته و ارزیابی حسی در قالب یک طرح فاکتوریل کاملاً تصادفی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان دادند که کوکی حاوی آرد سورگوم اکسترودشده و 3/0 درصد صمغ قدومۀ شهری کمترین میزان L* را دارا بود. نمونه‏ های حاوی آرد سورگوم اکسترودنشده بالاترین میزان چسبندگی و سفتی بافت خمیر را داشت و میزان سفتی بافت کوکی‏ها بعد از پخت در نمونه ‏های حاوی آرد سورگوم اکسترودشده از سایر نمونه ‏ها کمتر بود و کوکی به‌دست‌آمده از آن بافت نرم‏تری داشت. همچنین کوکی‏های حاوی آرد سورگوم اکسترودشده و صمغ قدومۀ شهری بالاترین میزان نسبت گسترش‌پذیری، درصد تخلخل و ضخامت پوسته را دارا بودند و با افزایش غلظت صمغ‏ها این ویژگی‌ها بهبود یافتند. پذیرش ‏کلی کوکی‏ های حاوی آرد سورگوم اکسترودشده به‏ طور معنی‌داری از کوکی‌های حاوی آرد سورگوم اکسترودنشده بیشتر بود (05/0≥P). بنابراین آرد سورگوم اکسترودشده می‌تواند ترکیب مناسبی برای تولید کوکی فاقد گلوتن باشد.

کلمات کلیدی

, زانتان, سلیاک, سورگوم اکسترود, قدومۀ شهری, کوکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1067353,
author = {حسن پور, نسیم and کوچکی, آرش and محبی, محبت and الناز میلانی},
title = {بررسی تأثیر آرد سورگوم اکسترود شده و هیدروکلوئیدها بر ویژگی‏های فیزیکی و شیمیایی کوکی فاقد گلوتن},
journal = {پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی},
year = {2018},
volume = {6},
number = {4},
month = {February},
issn = {2252-0937},
pages = {375--388},
numpages = {13},
keywords = {زانتان; سلیاک; سورگوم اکسترود; قدومۀ شهری; کوکی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تأثیر آرد سورگوم اکسترود شده و هیدروکلوئیدها بر ویژگی‏های فیزیکی و شیمیایی کوکی فاقد گلوتن
%A حسن پور, نسیم
%A کوچکی, آرش
%A محبی, محبت
%A الناز میلانی
%J پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی
%@ 2252-0937
%D 2018

[Download]