علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (16), شماره (96), سال (2020-2) , صفحات (175-184)

عنوان : ( بررسی ویژگی های رئولوژیکی ژل مخلوط بر پایه صمغ دانه قدومه شهری و ایزوله پروتئین خلر )

نویسندگان: محمدعلی حصاری نژاد , آرش کوچکی , سیدمحمدعلی رضوی , محمدامین محمدی فر ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش ژل دهندگی و برهمکنش بین صمغ دانه قدومه شهری و ایزوله پروتئین خلر با استفاده از رئولوژی دینامیک تعیین و بررسی گردید. آزمون های دما – زمان، فرکانس و کرنش متغیر برای مخلوط ایزوله پروتئین خلر (10 درصد) و صمغ دانه قدومه شهری در غلظت های 0، 2/0، 4/0 و6/0 درصد انجام شد. رفتار رئولوژیکی ایزوله پروتئین خلر متفاوت از صمغ دانه قدومه شهری بود و نقطه ژل در طول دوره گرمایش مطرح شد. با افزایش غلظت پروتئین، مدول های ذخیره و اتلاف افزایش یافتند و نقطه ژل حدود 90 درجه سانتیگراد تعیین شد که به میزان غلظت بستگی دارد و در طول دوره سردکردن اتفاق می افتد. در مراحل آزمون گرم کردن- سرد کردن (آزمون دما متغیر) مخلوط پروتئین – صمغ، ژل های مخلوط دارای دو مشخصه بودند: مشخصه اول، با افزایش شدید در مدول ذخیره که در آن ژل شدن پروتئین اتفاق افتاد و مشخصه دوم با افزایش مدول ذخیره که با تشکیل شبکه صمغ مطابقت داشت. نتایج حاصل از آزمون کرنش متغیر برای مخلوط ژل ها در پایان آزمون دما متغیر، فرضیه فوق را پشتیبانی کرد. رفتار رئولوژیکی و FTIR سیستم های مخلوط، عدم اتصال بین دو پلیمر را نشان داد.

کلمات کلیدی

ژل؛ صمغ دانه قدومه شهری؛ ایزوله پروتئین خلر؛ رئولوژی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1069063,
author = {حصاری نژاد, محمدعلی and کوچکی, آرش and رضوی, سیدمحمدعلی and محمدامین محمدی فر},
title = {بررسی ویژگی های رئولوژیکی ژل مخلوط بر پایه صمغ دانه قدومه شهری و ایزوله پروتئین خلر},
journal = {علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2020},
volume = {16},
number = {96},
month = {February},
issn = {2008-8787},
pages = {175--184},
numpages = {9},
keywords = {ژل؛ صمغ دانه قدومه شهری؛ ایزوله پروتئین خلر؛ رئولوژی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی ویژگی های رئولوژیکی ژل مخلوط بر پایه صمغ دانه قدومه شهری و ایزوله پروتئین خلر
%A حصاری نژاد, محمدعلی
%A کوچکی, آرش
%A رضوی, سیدمحمدعلی
%A محمدامین محمدی فر
%J علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران
%@ 2008-8787
%D 2020

[Download]