همایش بین المللی اندیشه ها، آثار و خدمات امیر علی شیر نوایی , 2015-09-03

عنوان : ( بررسی معانی کاربردشناختی حرف «که» در اشعار امیرعلیشیر نوایی )

نویسندگان: سیده مریم فضائلی , شیما ابراهیمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نظام¬الدین امیرکبیر معروف به امیرعلشیر نوایی شخصیت¬ برجستة قرن نهم هجری قمری و از وزرای برجستة سلطان حسین بایقرای تیموری است. امیرعلیشیر شخصیتی چندبعدی است که در حوزه¬های مختلف سیاسی، تاریخ، فرهنگ¬نویسی، معماری، نقاشی، موسیقی و شعر و ادبیات صاحب نام بوده است. وی شاعری ذواللسانین و بنیانگذار شعر جغتایی ترکی و پدر ادبیات ملت ازبک می¬باشد. با نگاهی به دیوان فارسی این شاعر، کاربرد زیاد حرف «که» در اشعار وی مشخص می¬شود. این حرف که جزء واژه-های نقشی و دستوری است، معانی کاربردشناختی نیز دارد که برای دریافت دقیق این معانی لازم است بافت زبانی¬ای که این حرف در آن به کار رفته است، لحاظ شود. داشتن آگاهی نسبت به معانی مختلف این حرف ضروری است؛ زیرا، منجر به درک و دریافت درست شعر و نیز مقصود شاعر و معنای موردنظر وی می¬شود. یافته¬های تحقیق نشان می¬دهد «که» در اشعار مورد بررسی نوایی، 8 معنای بافتی دارد که به¬ترتیب بسامد عبارت¬اند از: زیرا (39%)، سرانجام (21%)، کس (15%)، به¬طوری که (9%)، همانا (8%)، هنگامی¬که (4%)، یعنی (2%)¬، کارکردی (2%). بسامد زیاد معنای «زیرا» نسبت به سایر معانی «که» می¬تواند نشان دهد نوایی با هدف متقاعدکردن مخاطبش در پذیرفتن مفهوم اغلب مصراع دوم، با استفاده از این معنای کاربردشناختی «که» منظور خود را به مخاطب تفهیم می¬کند و بدین¬ترتیب نوعی انسجام معنایی بین دو مصراع برقرار می¬کند

کلمات کلیدی

, امیرعلیشیر نوایی, اشعار فارسی, حرف «که», معانی کاربردشناختی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1070419,
author = {فضائلی, سیده مریم and ابراهیمی, شیما},
title = {بررسی معانی کاربردشناختی حرف «که» در اشعار امیرعلیشیر نوایی},
booktitle = {همایش بین المللی اندیشه ها، آثار و خدمات امیر علی شیر نوایی},
year = {2015},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {امیرعلیشیر نوایی، اشعار فارسی، حرف «که»، معانی کاربردشناختی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی معانی کاربردشناختی حرف «که» در اشعار امیرعلیشیر نوایی
%A فضائلی, سیده مریم
%A ابراهیمی, شیما
%J همایش بین المللی اندیشه ها، آثار و خدمات امیر علی شیر نوایی
%D 2015

[Download]