پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی, دوره (7), شماره (3), سال (2018-12) , صفحات (309-322)

عنوان : ( بهینه‌سازی اثرات غلظت نشاستۀ گرمانرم و گلیسرول بر خواص فیزیکومکانیکی آمیزۀ نشاستۀ گرمانرم/پلی‌لاکتیک اسید به روش سطح پاسخ )

نویسندگان: محمدرضا عبدالهی مقدم , سیدمحمدعلی رضوی , یوسف جهانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آمیزه‌های نشاستۀ گرمانرم/پلی‌لاکتیک اسید به‌عنوان مواد کاملاً زیست‌تخریب‌پذیر، قابلیت جایگزینی با پلیمرهای به‌دست‌آمده از منابع نفتی را برای کاربردهای بسته‌بندی و به‌ویژه تولید ظروف یک‌بارمصرف دارا می‌باشند. در پژوهش حاضر آمیزه‌های ذکرشده در حضور سازگارکننده به روش اختلاط مذاب تهیه شدند و تأثیر هم‌زمان فاکتورهای درصد وزنی نشاستۀ گرمانرم گندم در آمیزه در دامنۀ 10 تا 50 درصد و درصد وزنی گلیسرول در مخلوط با سوربیتول به‌عنوان نرم‌کنندۀ نشاسته در دامنۀ صفر تا 100 درصد بر مقاومت کششی، مقاومت ضربه‌ای و رطوبت تعادلی آمیزه‌ها، با انجام آزمایش‌هایی مطابق روش آماری سطح پاسخ بهینه‌یابی شد. مطابق نتایج به‌دست‌آمده، آمیزه با مقادیر درصد وزنی نشاستۀ گرمانرم گندم در آمیزه و درصد وزنی گلیسرول در مخلوط با سوربیتول بهینه به‌‌ترتیب برابر با 9/34 و 7/28 درصد، دارای مقادیر مقاومت کششی، مقاومت ضربه‌‌ای و رطوبت تعادلی به‌ترتیب برابر با 28 مگاپاسکال، 5/25 ژول/متر و 3/14 درصد بود. آمیزۀ نشاستۀ گرمانرم/پلی‌لاکتیک اسید با مقادیر درصد وزنی نشاستۀ گرمانرم گندم در آمیزه و درصد وزنی گلیسرول در مخلوط با سوربیتول بهینه به‌‌ترتیب برابر با 9/34 و 7/28 درصد و با فاز نشاستۀ گرمانرم شامل 35 درصد وزنی مخلوط نرم‌کننده با اکسترودر دوپیچه تهیه شد و مقاومت کششی، مقاومت ضربه‌ای و رطوبت تعادلی آن اندازه‌گیری شد. انحراف نسبی داده‌های آزمایشگاهی و مقادیر پیش‌بینی‌شده توسط مدل‌های رگرسیونی برای مقاومت کششی، مقاومت ضربه‌‌ای و رطوبت تعادلی آمیزه بهترتیب برابر با 4/4، 4/2 و 6/10 درصد بود.

کلمات کلیدی

, بهینه‌‌یابی, پلی‌‌لاکتیک اسید, سطح پاسخ, فیزیکومکانیکی, نشاستۀ گرمانرم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1070739,
author = {عبدالهی مقدم, محمدرضا and رضوی, سیدمحمدعلی and یوسف جهانی},
title = {بهینه‌سازی اثرات غلظت نشاستۀ گرمانرم و گلیسرول بر خواص فیزیکومکانیکی آمیزۀ نشاستۀ گرمانرم/پلی‌لاکتیک اسید به روش سطح پاسخ},
journal = {پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی},
year = {2018},
volume = {7},
number = {3},
month = {December},
issn = {2252-0937},
pages = {309--322},
numpages = {13},
keywords = {بهینه‌‌یابی، پلی‌‌لاکتیک اسید، سطح پاسخ، فیزیکومکانیکی، نشاستۀ گرمانرم},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بهینه‌سازی اثرات غلظت نشاستۀ گرمانرم و گلیسرول بر خواص فیزیکومکانیکی آمیزۀ نشاستۀ گرمانرم/پلی‌لاکتیک اسید به روش سطح پاسخ
%A عبدالهی مقدم, محمدرضا
%A رضوی, سیدمحمدعلی
%A یوسف جهانی
%J پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی
%@ 2252-0937
%D 2018

[Download]