تحقیقات مهندسی صنایع غذایی, دوره (17), شماره (64), سال (2018-6) , صفحات (91-103)

عنوان : ( تاثیر استفاده از آنزیم ترانس گلوتامیناز بر برخی ویژگی های عملکردی شیرخشک بدون چربی )

نویسندگان: بنفشه آقامحمدی , سیدمحمدعلی رضوی , مصطفی مظاهری طهرانی , مهدی فرهودی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش، تأثیر دوز مصرف آنزیم ترانس گلوتامیناز (0، 1، 3، 5 و 10 واحد/گرم پروتئین)، مدت زمان گرمخانه‌گذاری آنزیم (1 و 2 ساعت) و غلظت مواد جامد شیر برای تلقیح آنزیم (9 و 25 درصد) بر برخی ویژگی‌های فیزیکی و عملکردی شیرخشک (اندازه ذرات و چگالی واقعی، شاخص انحلال‌پذیری، قابلیت خیس شدن، قابلیت کف کنندگی و امولسیون کنندگی، و دمای گذر از حالت شیشه‌ای) بررسی شده است. نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد افزایش غلظت مواد جامد شیر پیش از خشک کردن باعث افزایش معنی دار اندازه ذرات (0.01>p)، چگالی واقعی (0.05>p) و قابلیت خیس شدن (0.01>p) و کاهش انحلال‌پذیری (0.01>p) می‌شود. استفاده از آنزیم در هیچ سطحی بر چگالی واقعی، انحلال‌پذیری، قابلیت خیس شدن، ظرفیت کف کنندگی و امولسیون کنندگی تأثیر نداشته است، اما استفاده از 3 و 5 واحد آنزیم باعث افزایش معنی دار (0.05>p) دمای گذر از حالت شیشه‌ای و استفاده از 10 واحد از آن نیز باعث افزایش معنی دار (0.01>p) اندازه ذرات شده است. افزایش مدت زمان گرمخانه‌گذاری نیز تنها باعث افزایش معنی دار (0.01>p) اندازه ذرات و چگالی واقعی می‌شود. نتایج اثرهای متقابل نشان می‌دهد تأثیر افزایش غلظت بر اندازه ذرات و دمای گذر از حالت شیشه‌ای، در دوز 10 واحد آنزیم و همچنین 2 ساعت گرمخانه‌گذاری چشمگیرتر و عملکرد آنزیم در شیر با غلظت مواد جامد کمتر (9 درصد) نسبت به شیر با غلظت مواد جامد بیشتر (25 درصد)، بهتر است.

کلمات کلیدی

پروتئاز؛ پودر شیر؛ گذر از حالت شیشه‌ای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1072030,
author = {آقامحمدی, بنفشه and رضوی, سیدمحمدعلی and مظاهری طهرانی, مصطفی and مهدی فرهودی},
title = {تاثیر استفاده از آنزیم ترانس گلوتامیناز بر برخی ویژگی های عملکردی شیرخشک بدون چربی},
journal = {تحقیقات مهندسی صنایع غذایی},
year = {2018},
volume = {17},
number = {64},
month = {June},
issn = {2645-4513},
pages = {91--103},
numpages = {12},
keywords = {پروتئاز؛ پودر شیر؛ گذر از حالت شیشه‌ای},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر استفاده از آنزیم ترانس گلوتامیناز بر برخی ویژگی های عملکردی شیرخشک بدون چربی
%A آقامحمدی, بنفشه
%A رضوی, سیدمحمدعلی
%A مظاهری طهرانی, مصطفی
%A مهدی فرهودی
%J تحقیقات مهندسی صنایع غذایی
%@ 2645-4513
%D 2018

[Download]