علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (15), شماره (77), سال (2018-7) , صفحات (317-324)

عنوان : ( تاثیر ساکارز و گلوکز بر خواص عملکردی نشاسته ذرت )

نویسندگان: سارا هدایتی , مهسا مجذوبی , فخری شهیدی , آرش کوچکی , عسگر فرحناکی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نشاسته در محصولات غذا یی مختلف کاربرد گستردهای دارد. بسیاری از این محصولات حاوی مواد قندی میباشند که میتواننـد تـاث یر قابـل ملاحظـه ای بـر خواص عملکرد ی نشاسته داشته باشند . لذا در این پژوهش تاثیر ساکازر و گلوکز در غلظتهای 0 ،10 ،20 ،30 و %40) به ازای وزن خشک نشاسته) برمیـ زان جذب آب، و یژگیهای خم یری شدن، پارامترها ی بافت ی وآب انداز ینشاسته ذرت مورد بررسی قرار گرفت. جذب آب نشاسته در نمونه کنترل 70/8 بود اما بـ ا افزایش غلظت قند جذب آب روند کاهش ی داشت و در ب یشترین غلظت ساکارز و گلـوکز بـه ترت یـ ب بـه 99/5 و 70/6 رسـ ید. ویـ سکوزیته اوج، شکـست، بازگشت و نها یی ن یز با افزا یش غلظت قندها کاهشمعنی داری (در سطح احتمال 05/0(داشتنداما دمای خمیری شدن که در نمونه شاهد 55/65 بـود در نم ونـه حاوی 40 %ساکارز به 12/71 و در نمونه حاو ی 40 %گلوگز به 90/68 افزا یش یافت. پارامترهای بافتی از جمله سفتی، پیوستگی، صمغی بودن و مقاومـت بـه جویدن با افزا یش غلظت قندها کاهش یافتند اما م یزان فنر یت ژل های نشاسته در همه نمونه ها یکسان بود. افزایش غلظت قندها باعـ ث افـزا یش مقاومـت بـه ذوب و انجمادگرد ید به نحو ی که م یزان آب اندازیژل نشاسته بدون قند بعد از پنج مرحله انجماد و ذوب به 24 %رسید اما در نمونه حاوی 40 %سـاکارز 10 % و در نمونه حاو ی40 %گلوکز14 %آب انداز ی مشاهده گرد ید.در کلیه فاکتورهایی که مورد ارزیـ ابی قـرار گرفتـساک ارز تـاث یر بیـ شتری بـر خـواص عملکـرد ی نشاسته داشت.

کلمات کلیدی

, نشاسته ذرت, ساکارز, گلوکز, خواص عملکردی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1072048,
author = {هدایتی, سارا and مهسا مجذوبی and شهیدی, فخری and کوچکی, آرش and عسگر فرحناکی},
title = {تاثیر ساکارز و گلوکز بر خواص عملکردی نشاسته ذرت},
journal = {علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2018},
volume = {15},
number = {77},
month = {July},
issn = {2008-8787},
pages = {317--324},
numpages = {7},
keywords = {نشاسته ذرت، ساکارز، گلوکز، خواص عملکردی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر ساکارز و گلوکز بر خواص عملکردی نشاسته ذرت
%A هدایتی, سارا
%A مهسا مجذوبی
%A شهیدی, فخری
%A کوچکی, آرش
%A عسگر فرحناکی
%J علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران
%@ 2008-8787
%D 2018

[Download]