پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (15), شماره (4), سال (2019-5) , صفحات (517-527)

عنوان : ( بررسی خصوصیات فیزیکی و مکانیکی فیلم خوراکی بر پایه امولسیون نشاسته و اسید اولئیک و پوشش‌دهی میوه گوجه‌سبز )

نویسندگان: مسعود تقی زاده , اسماء اقبال ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه از فیلم های خوراکی متنوعی برای بسته بندی مواد غذایی استفاده می شود. استفاده از این مواد زیست تخریب پذیر روشی نوین برای جایگزینی مواد پلیمری و افزایش ماندگاری مواد غذایی است. هدف اصلی این پژوهش تولید فیلم خوراکی برپایه نشاسته و اسید اولئیک و بررسی ویژگی های آن -ضخامت، حلالیت، نفوذ پذیری به بخار آب و مقاومت کششی- است. پس از این بررسی ها یکی از تیمار های مناسب انتخاب و در سه غلظت برای پوشش گوجه سبز استفاده و موارد افت وزن، pH، رنگ و سفتی نمونه ها در طول 4 هفته بررسی شد. با افزایش میزان اسید اولئیک در فیلم های تولید شده میزان ضخامت افزایش ولی مقاومت کششی، حلالیت و نفوذ پذیری فیلم ها به صورت معنی داری کاهش پیدا کرده است. نمونه حاوی 10% اسید اولئیک به عنوان بهترین فیلم از لحاظ حلالیت و نفوذپذیری به بخار آب برای پوشش دهی انتخاب شد. در پوشش تهیه شده برای میوه گوجه سبز، با افزایش میزان ماده جامد محلول، میزان افت وزن و افزایش pH درطول زمان با آهنگ کمتری اتفاق افتاده است و همچنین تغییرات رنگ نیز نسبت به نمونه شاهد در آنها کمتر می باشد. دو غلظت 10 و12 % نیز نتایج مشابه را نشان می دادند.

کلمات کلیدی

, نشاسته, اسید اولئیک, فیلم خوراکی, ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1072260,
author = {تقی زاده, مسعود and اقبال, اسماء},
title = {بررسی خصوصیات فیزیکی و مکانیکی فیلم خوراکی بر پایه امولسیون نشاسته و اسید اولئیک و پوشش‌دهی میوه گوجه‌سبز},
journal = {پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2019},
volume = {15},
number = {4},
month = {May},
issn = {۱۷۳۵-۴۱۶۱},
pages = {517--527},
numpages = {10},
keywords = {نشاسته، اسید اولئیک، فیلم خوراکی، ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی خصوصیات فیزیکی و مکانیکی فیلم خوراکی بر پایه امولسیون نشاسته و اسید اولئیک و پوشش‌دهی میوه گوجه‌سبز
%A تقی زاده, مسعود
%A اقبال, اسماء
%J پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران
%@ ۱۷۳۵-۴۱۶۱
%D 2019

[Download]