پژوهش های گیاهی-Journal of Plant Researches, Volume (32), No (2), Year (2019-11) , Pages (1-12)

Title : ( بررسی اثر متقابل سدیم نیتروپروساید(SNP) و تنش شوری بر برخی صفات گیاه کلزا (Brassica napus L.) )

Authors: reyhaneh rezapour , Ali Ganjeali , Parvaneh Abrishamchi ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

مطالعات قبلی نشان داده‌ است که سدیم نیتروپروساید(SNP) در پاسخ گیاه به تنش‌شوری نقش مهمی را ایفا می‌نماید. لذا به منظور بررسی اثر کاربرد خارجی غلظت‌های مختلف سدیم نیتروپروساید(SNP) بر رشد، صفات فیزیولوژیکی و فعالیت آنزیم‌های پاد ‌‌اکسیدان گیاهان کلز‌ای (Brassica napus L.cv.Modena) مواجه با تنش‌شوری، آزمایشی طی سال 1394 انجام شد. گیاهان مورد بررسی در غلظت‌های متفاوت شوری شامل صفر، 120 و 240 میلی‌مولار (Nacl) قرار‌گرفتند و سپس با سطوح مختلف سدیم نیتروپروساید شامل: ۰، 100 و 200 میکرومولار تیمار شدند، به این‌ترتیب آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در شرایط کنترل‌شده اجرا شد. نتایج این مطالعه نشان داد که تنش‌شوری باعث کاهش معنی‌دار وزن‌تر و خشک گیاهان کلزا و افزایش معنی‌دار محتوای پرولین، پراکسید‌هیدروژن و فعالیت آنزیم سوپراکسید‌دیسموتاز شد اما بر محتوای رنگیزه‌های فتوسنتزی و فعالیت آنزیم آسکوربات پراکسیداز اثر معنی‌داری نداشت. کاربرد SNP تاثیر معنی‌داری بر وزن‌تر، خشک، محتوای کلروفیلb و مقدار تجمع پرولین در سطح شوری 120 میلی‌مولار داشت و محتوای پراکسید‌هیدروژن و فعالیت آنزیم‌های پاد‌‌‌اکسیدان را درگیاهان تحت تأثیر تنش‌شوری به صورت معنی‌داری کاهش داد (05/0P≤) که نهایتاً نشان‌دهنده تاثیر مهمSNP بر افزایش تحمل گیاه کلزا در شرایط تنش‌شوری می‌باشد.

Keywords

تنش‌شوری؛ سدیم نیتروپروساید؛ کلروفیل؛ آنزیم‌های پاد‌اکسیدان و کلزا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1072493,
author = {Rezapour, Reyhaneh and Ganjeali, Ali and Abrishamchi, Parvaneh},
title = {بررسی اثر متقابل سدیم نیتروپروساید(SNP) و تنش شوری بر برخی صفات گیاه کلزا (Brassica napus L.)},
journal = {پژوهش های گیاهی-Journal of Plant Researches},
year = {2019},
volume = {32},
number = {2},
month = {November},
issn = {2383-2592},
pages = {1--12},
numpages = {11},
keywords = {تنش‌شوری؛ سدیم نیتروپروساید؛ کلروفیل؛ آنزیم‌های پاد‌اکسیدان و کلزا},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر متقابل سدیم نیتروپروساید(SNP) و تنش شوری بر برخی صفات گیاه کلزا (Brassica napus L.)
%A Rezapour, Reyhaneh
%A Ganjeali, Ali
%A Abrishamchi, Parvaneh
%J پژوهش های گیاهی-Journal of Plant Researches
%@ 2383-2592
%D 2019

[Download]