بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Parvaneh Abrishamchi


موارد یافت شده: 142

1 - pretreatments of seed germination improvement of Perovskia abrotanoides Karel (چکیده)
2 - نانولوله های کربنی چندجداره: ابزاری مفید برای بهبود تولید ترکیبات پلی فنلی در گیاه بادرنجبویه (چکیده)
3 - Bioactive diterpenoids in roots of the wild populations of Salvia abrotanoides (Kar.) Systma from Khorasan Razavi provnce (چکیده)
4 - Enhancement of phenolic acids accumulation in Salvia abrotanoides (Kar.) Sytsma shoot cultures under elicitation with nitric oxide (چکیده)
5 - مقایسه ی فیتوشیمیایی برگ، گل و ریشه های سه جمعیت خودروی Salvia abrotanoides (Kar.) Sytsma در استان خراسان رضوی (چکیده)
6 - Essential Oil Variation in Different Parts of Three Wild Populations of Salvia abrotanoides (Kar.) Sytsma (چکیده)
7 - Arbuscular mycorrhizal induces polyphenols content of lemon balm in pathogen stress (چکیده)
8 - تاثیر نانولوله های کربنی چند جداره بر رشد و محتوای ترکیبات فنلی گیاه بادرنجبویه (.Melissa officinalis L) (چکیده)
9 - Phytochemical screening of wild-growing populations of Salvia leriifolia Benth. based on phenolic acid profiles (چکیده)
10 - مقایسه پروفایل اسانس مریم گلی روسی-خزری در رویشگاه های متفاوت استان خراسان رضوی (چکیده)
11 - مقایسه ترکیبات فنلی در اندام های مختلف از سه جمعیت گیاه مریم گلی روسی-خزری Salvia abrotanoides (Kar.) Sytsma در استان خراسان رضوی (چکیده)
12 - Elicitor-induced phenolic acids accumulation in Salvia virgata Jacq. hairy root cultures (چکیده)
13 - افزایش مقاومت به تنش خشکی در بادرنجبویه‌ (Melissa officinalis L.) همزیست با میکوریز آربوسکولار از طریق القای سیستم آنتی‌اکسیدانی (چکیده)
14 - بهبود رشد و تحریک مسیر بیوسنتز پلی فنل ها در بادرنجبویه (Melissa officinalis L. ) همزیست با میکوریز آربوسکولار (چکیده)
15 - تغییرات فنولوژیک در ترکیب شیمیایی اسانس گیاه مریم گلی مشهدی (Salvia leriifolia Benth.) و خاصیت ضد باکتری آن در برابر میکروب های دهانی (چکیده)
16 - تاثیر فنولوژی بر فعالیت و بیان ژن آنزیم‌های بیوسنتزی اسیدهای فنلی در گیاه Salvia leriifolia Benth. (چکیده)
17 - رویکردی جدید برای تولید نوری هیدروژن زیستی توسط ریزجلبک‌ها، به‌واسطه‌ی مصرف سریع و ایمن اکسیژن (چکیده)
18 - تولید درون شیشه ای تانشینون ها در ریشه های نوپدید گیاه برازمبل (Perovskia abrotanoides Kar) با استفاده از نیترلت نقره و عصاره مخمر (چکیده)
19 - Effects of Ag+ Ions and Methyl Jasmonate on PAL and TAT Gene Expression and Activity and Phenolic Acids Content in Perovskia Abrotanoides Karel. (چکیده)
20 - Effect of Acetosyringone Concentration on Hairy Root Induction in Perovskia Abrotanoides Karel (چکیده)
21 - Drought Stress Modulates Polyphenols Accumulation in Melissa officinalis L. (چکیده)
22 - Age-dependent Variations of Phenolic Acids and Associated Enzyme Activities in Salvia leriifolia Benth. (چکیده)
23 - بررسی گیاهان انگل و نیمه انگلی ایران با تأکید بر ارزش دارویی و صنعتی (چکیده)
24 - Responses of Two Rangeland Noxious Plants Species to a Seasonal Drought (چکیده)
25 - بررسی اثر متقابل سدیم نیتروپروساید(SNP) و تنش شوری بر برخی صفات گیاه کلزا (Brassica napus L.) (چکیده)
26 - Differential carbon partitioning and fatty acid composition in mixotrophic and autotrophic cultures of a new marine isolate Tetraselmis sp. KY114885 (چکیده)
27 - Methyl Jasmonate Enhaces the Accumulation of Phenolic Acids in Salvia virgata Jacq. Hairy Root Cultures. (چکیده)
28 - The Effect of Plant Growth Regulators on Shoot Regeneration and Production of Phenolic Compounds in Perovskia Abrotanoides Karel. (چکیده)
29 - Production of Tanshinones and Phenolic Acids in Hairy Root Cultures of Perovskia Abrotanoides Karel. (چکیده)
30 - Efficiency of Five Different Agrobacterium Rhizogenes Strains on Hairy Root Induction in Perovskia Abrotanoides Karel. (چکیده)
31 - Potential Role of Arbuscular Mycorrhizal Fungi in the Accumulation of Polyphenols in Melissa officinalis L. (چکیده)
32 - A Comparative Study on Phenolic Acid Profiles in Leaves and Roots of Eleven Wild Populations of Salvia leriifolia Benth. from Iran (چکیده)
33 - THE EFFECT OF PLANT GROWTH PROMOTINGBACTERIA (PGPR) INOCULATION ON SOMEGROW TH CHARACTERISTICSOF NEPETA BINALUDENSIS JAMZA (چکیده)
34 - Cytotoxic and apoptotic effects of root extract and tanshinones isolated from Perovskia abrotanoides Kar. (چکیده)
35 - تاثیر همزیستی با قارچ های میکوریز آربوسکولار بر صفات رشد گیاه بادرنجبویه (.L officinalis Melissa (چکیده)
36 - Hairy root induction and secondary metabolite production in Perovskia abrotanoides Karel (چکیده)
37 - Enhanced cutaneous wound healing by the leaf extract of Achillea eriophora D.C. using the in vitro scratch assay (چکیده)
38 - ارزیابی آلودگی خاکهای منطقه افیولیتی رباط سفید (خراسان رضوی) (چکیده)
39 - بر همکنش اثرات شوری و سالیسیلیک‌اسید بر جوانه‌زنی، رشد و برخی از ویژگی‌های مورفوفیزیولوژیک ژنوتیپ‌های نخود (Cicer arietinum L.) (چکیده)
40 - Comparative study of autecological, morphological, anatomical and karyological characteristics of Acanthophyllum ejtehadii Mahmoudi & Vaezi (Caryophyllaceae): a rare endemic in Iran (چکیده)
41 - نقش قارچ های میکوریزی آربسکولار در کنترل بیمارگرهای خاکزی (چکیده)
42 - میکسوتروفی، رویکردی برای بهبود کمیت و کیفیت لیپید حاصل از جلبک سبز تتراسلمیس به عنوان منبع تولید بیودیزل (چکیده)
43 - تأثیر ضدّمیکروبی اسانس گیاه نوروزک بر روی باکتری‌های بی‌هوازی مولد عفونت‌های دهانی-حلقی (چکیده)
44 - Enhanced phenolic acids production in regenerated shoot cultures of Salvia virgata Jacq. after elicitation with Ag+ ions, methyl jasmonate and yeast extract (چکیده)
45 - پاسخ های مرفولوژی و فنولوژی Stipa turkestanica، Melica persica و Elymus elongatus به تغییرات میکروکلیما در فصل رویش (چکیده)
46 - Physiological and biochemical responses of Melissa officinalis L. to nickel stress and the protective role of salicylic acid (چکیده)
47 - Antioxidant, cytotoxic and DNA protective properties of Achillea eriophora DC. and Achillea biebersteini i Afan. extracts : A comparative study (چکیده)
48 - بررسی اثر متقابل سدیم نیتروپروساید(SNP) و تنش شوری بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه کلزا (Brassica napus L.) (چکیده)
49 - Effect of Vermicompost on Some Morphological, Physiological and Biochemical Traits of Bean (Phaseolus vulgarisL.) Under Salinity Stress (چکیده)
50 - Essential oil (EO) composition and antioxidant activity of two Salvia leriifolia Benth. (Lamiaceae) populations from Iran (چکیده)
51 - بررسی امکان استفاده از بقایای )مالچ( گیاه برازمبل بر کنترل رشد علفهای هرز حساس و مقاوم به علفکش یولاف وحشی (چکیده)
52 - Bioprocess engineering of microalgae to optimize lipid production through nutrient management (چکیده)
53 - Metanolic extract from Achillea eriophora L. leaves induces cell migratioin and proliferation in human fibroblasts (چکیده)
54 - Investigating the effect of the methanolic extract from the leaves of Achillea eriophora D. C. on human cutaneous wound healing in an in vitro cellular model (چکیده)
55 - تاثیر دگر آسیبی گیاه برازمبل بر خصوصیات جوانه زنی گونه زراعی و بیوتیپ های یولاف وحشی حساس و مقاوم به علف کش های بازدارنده ACCase (چکیده)
56 - بررسی تاثیر غلظت های مخلف گلوکز بر میزان برخی متابولیت های جلبک سبز Tetraselmis sp به منظور کاربرد در آبزی پروری (چکیده)
57 - بررسی تاثیر نوع محیط کشت برمقدار و بهره وری لیپید جلبک سبز Tetraselmis sp. به عنوان منبع تولید بیودیزل (چکیده)
58 - تاثیرکمبود نیتروژن بر انباشتگی نشاسته و لیپید در جلبک سبز Tetraselmis sp. با استفاده از سیستم کشت دو مرحله ای (چکیده)
59 - بررسی بوم شناسی فردی گیاه Tanacetum joharchii، گیاه بومی ایران (چکیده)
60 - ارتباط فنولوژی، محتوای ترکیبات فنلی و خاصیت آللوپاتی گیاه درمنه خراسانی (Artemisia khorassanica Karshfha) و اثر آن بر رشد و فیزیولوژی گیاهچه برموس کپه داغی (Bromus kopetdaghensis Drobov.) (چکیده)
61 - . بهینه سازی استخراج لیپید از جلبک سبز .Tetraselmis sp (چکیده)
62 - . مقایسه برخی روش های شکست دیواره سلولی در جلبک سبز .Tetraselmis sp (چکیده)
63 - بررسی برخی ویژگی های فیزیولوژیک گیاه Salsola richteri در شرایط خشکی، در دو منطقه کویری استان خراسان جنوبی (چکیده)
64 - تاثیر سویه های مختلف از آگروباکتریوم رایزوژنز بر صفات رویشی ریشه های مویین القاشده درگیاه (Perovskia abrotanoides Karel) برازمبل (چکیده)
65 - بررسی تاثیر استوسیرینگون در القای ریشه مویین در گیاه برازمبل(.Perovskia abrotanoides Karel) (چکیده)
66 - بررسی واکنش جوانه زنی و صفات ریزریخت شناسی بذر گونه گیاهی Acanthophyllum ejtehadii Mahmoudi & Vaezi (چکیده)
67 - مقایسه ویژگی های دانه گرده گونه ی Acanthophyllum ejtehadii Mahmoudi & Vaezi با گونه های خویشاوند آى (چکیده)
68 - Effects of some elicitors on tanshinone production in adventitiousroot cultures of Perovskia abrotanoides KarelArehzoo (چکیده)
69 - تولید نوشاخه از گیاه بومادرانAchilleabibersteiniiAfan.) ) با استفاده از تکنیک کشت بافت (چکیده)
70 - اثر محافظت اشعه عصاره آبی کلاله گیاه زعفران در لنفوسیت های خون محیطی انسان با استفاده از آزمون میکرونوکلئوس در سلولهای دو هسته ای (چکیده)
71 - بهینه سازی شرایط کشت بافت گیاه دارویی مریم گلی گرزی جهت القاء نوشاخه زایی (Salvia virgata Jacq) (چکیده)
72 - اثر محرک غیر زیستی نیترات نقره بر میزان تولید رزمارینیک اسید در نوشاخه های باززایی شده گیاه دارویی Salvia virgata Jacq (چکیده)
73 - بررسی اثرهم افزایی (سینرژیستیک) اسانس دو گیاه Perovskia.abrotanoides Karel و Salvia.leriifolia Beneth بر باکتری های دهانی Streptococoss mutans و streptococos sanguis (چکیده)
74 - ANTIBACTERIAL EFFECT OF ESSENTIAL OILS FROM PEROVSKIA ABROTANOIDES KAREL AGAINST PERIODONTAL PATHOGENS, STREPTOCOCCUS MUTANS AND STREPTOCOCCUS SANGUINIS AND IT’S RELATIONSHIP WITH PLANT PHENOLOGY (چکیده)
75 - مطالعه فیتوشیمیایی گونه های جنس Ephedra L. در شمال شرق ایران (چکیده)
76 - تأثیر عصاره متانولی گیاه Perovskia abrotanoides Karel در کاهش آسیب های اکسیداتیو ایجاد شده توسط هیدروژن پراکسید در فیبروبلاستهای انسانی (چکیده)
77 - Total phenol and flavonoid content and antioxidant activity of methanolic extract from Perovskia abrotanoides Karel at different stages of plant growth and development (چکیده)
78 - بررسی تأثیر یون نقره بر رشد و تولید ترکیبات تانشینونی در کشت ریشه نوپدید گیاه برازمبل Perovskia abrotanoides (چکیده)
79 - تأثیر سالیسیلیک اسید بر جوانه زنی، صفات رشد و برخی از پارامترهای فیزیولوژیکی دو رقم نخود (Cicer arietinum. L) در شرایط تنش خشکی (چکیده)
80 - بررسی تأثیر تنظیم کننده های رشد گیاهی بر القای ریشه زایی در گیاه برازمبل (Perovskia abrotanoides Karel.) (چکیده)
81 - استراتژی های سازگاری دو گیاه گندمی (stipa hohenackerian) C3 و C4 (Enneapogon persicus) به علت تغییرات دما و رطوبت در یک سال خشک (چکیده)
82 - تأثیر برهم‌کُنش ورمی‌کمپوست و تنش شوری بر برخی از صفات مورفولوژیک، فیزیولوژیک و بیوشیمیایی گیاهچه‌های لوبیاقرمز رقم درخشان Phaseolus vulgaris L.)) (چکیده)
83 - Induction of callogenesis and rhizogenesis in Perovskia abrotanoides Karel., a little known medicinal plant (چکیده)
84 - تاثیر ورمی کمپوست بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه‌ای ارقام موبیل و سوپراوربینای گوجه‌فرنگی (چکیده)
85 - تاثیر EDTA به عنوان همبند کننده بر رشد و انباشت کروم در گیاه تربچه (Raphanus sativus) (چکیده)
86 - On the coexistence mechanisms of a perennial grass with an allelopathic shrub in a semiarid rangeland (چکیده)
87 - بررسی صفات مورفولوژیک، پرولین و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان در ژنوتیپ های نخود (Cicer arietinum L) در شرایط تنش خشکی (چکیده)
88 - پاسخ های فیزیولوژیک(C4)Enneapogonpersicus و(C3) Stipahohenackerianaنسبت به تنش خشکی در یک دوره فنولوژی (چکیده)
89 - بررسی ساختار تشریحی برخی از گونه های Ephedraceae). Ephedra L )در شمال شرق ایران (چکیده)
90 - بررسی تأثیر اسید سالیسیلیک بر فعالیت آنزیم ها و ترکیبات آنتی اکسیدان ارقام نخود (Cicer arietinum L.) در مواجهه با تنش خشکی (چکیده)
91 - تاثیر کلاتور سیتریک اسید بر تنش کروم در گیاه تربچه ( Raphanus sativus L.) (چکیده)
92 - سازگاری های مرفولوژیک و فنولوژی Centaurea virgata و Lactuca orientalis در ارتباط با فصل رویش (چکیده)
93 - تأثیر عصاره ورمی کمپوست بر رشد اولیه نشاء لوبیاقرمز رقم درخشان (Phaseolus vulgaris L. cv. Light Red Kidney)در شرایط تنش شوری (چکیده)
94 - القای کالوس و باززایی گیاه از کشت مریستم سیب زمینی (چکیده)
95 - METHANOLIC EXTRACT FROM ACHILLEA ERIOPHORA L. LEAVES INDUCES CELL MIGRATION AND PROLIFERATION IN HUMAN FIBROBLASTS (چکیده)
96 - EXTRACTION OF PHENOLIC COMPOUNDS FROM ACHILLEA ERIOPHORA AND EVALUATION OF THEIR ANTIOXIDANT ACTIVITIES IN VITRO (چکیده)
97 - Cytotoxic effect of essential oils from Salvialeriifolia Benth. on human Transitional Cell Carcinoma (TCC) and mouse fibroblast (چکیده)
98 - تاثیر بر هم کنش ورمی کمپوست و تنش شوری بر صفات مورفولوژیکی گیاه لوبیا رقم درخشان در شرایط گلخانه ای (چکیده)
99 - بررسی تاثیر ورمی کمپوست بر میزان فتوسنتز، تعرق و کارایی مصرف آب لوبیا قرمز ( Phaseolus vulgaris L.)، تحت تنش شوری (چکیده)
100 - سازگاری های مرفولوژیک و فنولوژی Stipa hohenkeriana , Enneapogon persicus در ارتباط با فصل رویش (چکیده)
101 - فعالیت آنتی باکتریال اسانس گیاه Benth Salvia leriifolia بر برخی از پاتوژن های دهانی (چکیده)
102 - Antibacterial effect of Salvia leriifolia Benth essential oil obtained in different phenologic stages against cariogenic bacteria (چکیده)
103 - In vitro comparison of antibacterial activitiy of Salvia leriifolia Benth essential oils on Streptococcus pyogenes, with Cetylpridinium and Tetracycline (چکیده)
104 - تاثیر کلاتور اسید سیتریک بر انباشت کروم در گیاه تربچه و بررسی صفات مورفولوژیکی (چکیده)
105 - بررسی اثر سیتوتوکسی سیتی و ضد سرطانی اسانس گیاه نوروزک (Salvia leriifolia Benth.) بر سلول های کارسینومای مثانه انسان (TCC) و فیبروبلاست موش (چکیده)
106 - Physiological Response and Phytoaccumulation of Chromium (III and VI) by Petroselinum crispum (چکیده)
107 - بررسی اثرات اسید سالیسیلیک و تنش خشکی بر برخی از پارامتر های فیزیولوژیکی دو ژنوتیپ نخود (چکیده)
108 - بررسی تاثیر ورمی کمپوست بر رشد گیاهچه ای گوجه فرنگی رقم های موبیل و سوپراوربینا ،(Lycopersicum esculentom L.) (چکیده)
109 - Sequence of facilitation, allelopathy and competition between an aridland shrub and grass within a single growth season (چکیده)
110 - تاثیر ورمی کمپوست در بهبود تحمل به شوری گیاهچه های لوبیا رقم قرمز درخشان (Phasoolus vulgaris L) (چکیده)
111 - بررسی فعالیت ضد باکتریایی ریشه گیاه نوروزک (Salvia leriifolia Benth) در مراحل مختلف رشد و نمو (چکیده)
112 - اثر تنظیم کننده های رشد NAA و KIN بر کشت رویان نوروزک( Salvia leriifolia (چکیده)
113 - ارتباط بین تاثیر آللوپاتی گیاه درمنه خراسانی (Artemisia khorassanica Podl) بر بروموس کپه داغی (Bromus kopetdaghensis Drobov) با فنولوژی ومحتوای ترکیبات فنلی (چکیده)
114 - بررسی خاصیت آنتی اکسیدانی اجزای سازنده اسانس گیاه نوروزک (Salvia leriifolia Benth) (چکیده)
115 - بررسی تاثیر زمان برداشت بر فعالیت ضد باکتریایی برگ گیاه نوروزک (چکیده)
116 - اثر آللوپاتی عصاره گیاه درمنه خراسانی ( . Podl khorassanica Artemisia ) بر جوانه زنی، رشد و برخی خصوصیات بیوشیمیایی گیاهچه بروموس کپه داغی (. Drobov Bromus kopetdaghensis) (چکیده)
117 - Effect of vermicompost extract on seed germination, growth and salinity resistance in seedling of Phaseolus vulgaris L. cv. Light Red Kidney (چکیده)
118 - Effect of salicylic acid on germination and seedling growth of two chickpea genotypes in drought stress condition (چکیده)
119 - Effect of calcium on growth and biochemical adaptation in tomato plants (Lycopersicum esculentum) var. Mobile) under salt stress (چکیده)
120 - The effect of EDTA on chromium (CrIII) accumulation in radish (Raphanus sativus L) (چکیده)
121 - تاثیر بهبود دهنده کلرید و سولفات کلسیم بر رشد، میزان پروتئین های محلول، قندهای محلول، پرولین و برخی عناصر معدنی( سدیم ، پتاسیم) در برگ گیاه گوجه فرنگی Lycopersicum esculentom var Mobile)) تحت تنش شوری (چکیده)
122 - جنبه های اکوفیزیولوژیکی رقابت و تسهیل بین درمنه خراسانی و بروموس کوپه داغی (چکیده)
123 - بررسی تاثیر اسید سالیسیلیک بر بهبود تحمل به تنش خشکی ارقام نخود ( Cicer arientinum L.) (چکیده)
124 - in vitro cytotoxic activity of essential oil from Salvia leriifolia on human transitional cell carcinoma-TCC (چکیده)
125 - بررسی تاثیر تاج پوشش Artemisia khorasanica Podl بر جنبه های فیزیولوژیکی استقرار و بقاء Bromus kopetdaghensis Drobov (چکیده)
126 - بررسی تاثیر آللوپاتی عصاره اندام هوایی و ریشه Artemesia khorasanica Podl بر جوانه زنی و رشد گیاه Bromus kopetdaghensis Dobov (چکیده)
127 - شناسایی غلظت هورمونی اپتیمم محیط کشت برگ نوروزک (Salvia leriifolia Benth ) (چکیده)
128 - بررسی اثر غلظت های مختلف 4،2-D بر کشت بافت مریستم سیب زمینی (چکیده)
129 - ساخت سلول های خورشیدی از لایه های نانو بلوری متخلخل تبتانیای حساس شده به رنگ (چکیده)
130 - بررسی فیتو شیمی و اثرات ضد باکتریایی گیاه Ribes khorasanicum Saghafi & Assadi (چکیده)
131 - بررسی تاثیر کلسیم در بهبود آسیب های ناشی از تنش شوری بر جوانه زنی بذور گوجه فرنگی (Lycopersicum esculentum L) (چکیده)
132 - بررسی تاثیر کلسیم بر بهبود آسیب های ناشی از تنش شوری برجوانه زنی گوجه فرنگی (Lycopersicon esculentom.L) (چکیده)
133 - بررسی تاثیرسولفات و کلرید کلسیم بر متغیرهای رشد و پایداری غشاء در گوجه فرنگی های (چکیده)
134 - investigation about ameliorative effects of CaCl2 and CaSO4 on growth, solouble proteins, soluble sugars, prolin and mineral nutrients in tomato plant (Licopersicum esculentum var Mobile)under salt stress _ (چکیده)
135 - جنبه های اکوفیزیولو‍‍‍‍‍ژیکی رقابت و تسهیل بین گیاه نیمه بوته ای Artemisia aucheri و گراس چندساله Bromus tomentellus (چکیده)
136 - بررسی تاثیر آللوپاتی عصاره درمنه کوهی aucheri Boiss Artemisia بر جوانه زنی بذر Boiss Bromus tomentellus (چکیده)
137 - تکثیر Anthurium andreanum از طریق کشت بافت (چکیده)
138 - study of different 2,4-D quantities in Anthurium andreanum var Tar tissue culture (چکیده)
139 - تکثیر گیاه نوروزک (Salvia leriifolia Benth) با استفاده از کشت رویان (چکیده)
140 - بررسی تغییر فعالیت آنتی‌اکسیدانی ریشه و برگ Salvia leriifolia Benth در مراحل مختلف رشد و نمو (چکیده)
141 - Changes in the polypeptide composition during the Ontogenetic Development of the shoot Apex of Crocu (چکیده)
142 - بررسی تاثیر انباشت Cr+3 بر رشد و غلظت برخی عناصر معدنی در گیاه جعفری (چکیده)