علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (16), شماره (86), سال (2019-4) , صفحات (119-132)

عنوان : ( تعیین مقادیر ترکیبات فنولی و فعالیت رادیکال گیرندگی عصاره با تکنیک -Ferulagoangulata- استخراج شده از برگهای گیاه چویل مایکروویو و روش غرقابی )

نویسندگان: عبدالرضا آقاجانی , سید علی مرتضوی , فریده طباطبائی یزدی , مسعود شفافی زنوزیان , محمدرضا سعیدی اصل ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی مقادیر ترکیبات فنولی و فعالیت رادیکالگیرندگی گیاه چویل به عنوان جایگزین آنتی اکسیدان های سنتزی انجام شد. بدین منظور، عصارهگیری از پودر برگهای چویل با دو روش خیساندن -زمان 12 ساعت- و مایکروویو - 86 ثانیه- و با کمک حلالهای اتانول و آب -با 26 از هر دو حلال- و سنجش میزان کل ترکیبات فنولی و فلاونوئیدی به روش اسپکتروفتومتری صورت گرفت و :26 ؛52 :22 ؛166 : نسبتهای 6 اندازهگیری شد. تجزیه و -DPPH- 2 دی فنیل 1- پیکریل هیدرازین ، فعالیت آنتیاکسیدانی عصاره گیاه با استفاده از روش مهار رادیکال آزاد 2 نسخه 22 و روش آزمون آنالیز واریانس انجام گردید. نتایج نشان داد که بین عصارههای استخراج شده با دو روش و SPPS تحلیل دادهها با نرم افزار 6 میلیگرم معادل روتین به گرم نمونه /52±6/ بالاترین فلاونوئید - 666 .-p< حلالهای اتانول و آب، تفاوت کاملاً معنیداری وجود داشت - 6.61 : 1 درصد- مربوط به عصارههای استخراج شده با مایکروویو با نسبت اتانول به آب برابر با 6 /62±6/ خشک- و بالاترین فعالیت رادیکالگیرندگی - 1 9 میلی گرم معادل اسید گالیک به گرم نمونه خشک- در عصارههای استخراج شده با روش /882±6/ 166 درصد بود. در مقابل، بالاترین فنول کل - 63 166 درصد به دست آمد. در هر دو روش استخراج، میزان استخراج تحت تأثیر نسبت حلالها قرار داشت : خیساندن و نسبت اتانول به آب برابر با 6 و حلال آب، کارامدتر از اتانول بود.

کلمات کلیدی

, آنتیاکسیدان, خیساندن, چویل, فنول, مایکروویو.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1073860,
author = {عبدالرضا آقاجانی and مرتضوی, سید علی and طباطبائی یزدی, فریده and مسعود شفافی زنوزیان and محمدرضا سعیدی اصل},
title = {تعیین مقادیر ترکیبات فنولی و فعالیت رادیکال گیرندگی عصاره با تکنیک -Ferulagoangulata- استخراج شده از برگهای گیاه چویل مایکروویو و روش غرقابی},
journal = {علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2019},
volume = {16},
number = {86},
month = {April},
issn = {2008-8787},
pages = {119--132},
numpages = {13},
keywords = {آنتیاکسیدان، خیساندن، چویل، فنول، مایکروویو.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تعیین مقادیر ترکیبات فنولی و فعالیت رادیکال گیرندگی عصاره با تکنیک -Ferulagoangulata- استخراج شده از برگهای گیاه چویل مایکروویو و روش غرقابی
%A عبدالرضا آقاجانی
%A مرتضوی, سید علی
%A طباطبائی یزدی, فریده
%A مسعود شفافی زنوزیان
%A محمدرضا سعیدی اصل
%J علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران
%@ 2008-8787
%D 2019

[Download]