پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (15), شماره (4), سال (2019-4) , صفحات (395-406)

عنوان : ( بررسی اثر پودر جوانه گندم بر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی، میکروبی و حسی نوشیدنی کفیر )

نویسندگان: سهیلا احمدیان مسک , فریده طباطبائی یزدی , سید علی مرتضوی , آرش کوچکی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جوانه گندم به عنوان یک ماده‏ی خام مغذی برای ترکیب در فرمولاسیون محصولات غذایی شناخته شده و دارای ارزش غذایی و دارویی فراوانی می‏باشد. در این پژوهش اثر غلظت های مختلف پودر جوانه گندم -1، 2 و 3 درصد- را بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی -اسیدیته، pH، اتانول، ویسکوزیته ظاهری و پارامترهای رفتار جریان-، میکروبی -شمارش Lactobacillus، مخمرها و شمارش کلی جمعیت میکروبی- و حسی نوشیدنی کفیر در طی 24، 48 و 72 ساعت پس از تلقیح مورد بررسی قرارگرفت. مطابق نتایج حاصل از آزمون های انجام شده، pH نمونه های کفیر در زمان نگهداری کاهش و با افزایش درصد غلظت پودر جوانه گندم میزان اسیدیته افزایش یافت. بین درصدهای مختلف پودر جوانه گندم نیز در میزان تولید الکل تفاوت معنی‏داری مشاهده گردید -001/0>P-. نمونه حاوی 3 درصد پودر جوانه گندم بالاترین میزان اتانول را داشت. با افزایش درصد غلظت پودر جوانه گندم، میزان مخمرها و شمارش کلی میکروبی افزایش معنی-داری نشان داد در حالی که میزان Lactobacillus کاهش یافت -001/0>P-. نمونه های کفیر همراه با جوانه گندم، مطابق مدل قانون توان رفتار جریان غیر نیوتنی نشان دادند. ویسکوزیته ظاهری نمونه ها با افزایش درصد غلظت جوانه گندم کاهش معنی داری داشت -001/0>P-. بر طبق نتایج ارزیابی حسی، کفیر تولید شده با یک درصد جوانه گندم بالاترین امتیاز ارزیابی کلی را طی 72 ساعت دریافت کرد.

کلمات کلیدی

, کفیر, جوانه گندم, ویسکوزیته, شمارش میکروبی, آنالیز حسی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1074219,
author = {احمدیان مسک, سهیلا and طباطبائی یزدی, فریده and مرتضوی, سید علی and کوچکی, آرش},
title = {بررسی اثر پودر جوانه گندم بر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی، میکروبی و حسی نوشیدنی کفیر},
journal = {پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2019},
volume = {15},
number = {4},
month = {April},
issn = {1735-4161},
pages = {395--406},
numpages = {11},
keywords = {کفیر، جوانه گندم، ویسکوزیته، شمارش میکروبی، آنالیز حسی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر پودر جوانه گندم بر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی، میکروبی و حسی نوشیدنی کفیر
%A احمدیان مسک, سهیلا
%A طباطبائی یزدی, فریده
%A مرتضوی, سید علی
%A کوچکی, آرش
%J پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران
%@ 1735-4161
%D 2019

[Download]