پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (15), شماره (2), سال (2019-6) , صفحات (309-322)

عنوان : ( مطالعه سینتیک تخریب حرارتی دینامیکی بیوپلاستیک حاصل از آمیخته ژلاتین پای مرغ و آرد کامل سیب‌زمینی )

نویسندگان: حسام عمرانی فرد , محمدحسین عباسپور فرد , مهدی خجسته پور , علی دشتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مطالعه، سینتیک تخریب حرارتی دینامیکی بیوپلاستیک تهیه شده از آمیخته ژلاتین پای مرغ- آرد کامل سیب‌زمینی و نمونه شاهد که متشکل از آرد کامل سیب‌زمینی بود، مورد بررسی و مقایسه قرار گرفتند. ژلاتین استفاده شده در این مطالعه از نوع مرغی بود که با استفاده از روش‌های شیمیایی از پای مرغ استخراج شد. در این پژوهش دو مدل ایزوکانورژنال انتگرالی شامل مدل فلین- وال- اوزاوا (FWO) و کیسینجر- آکاهیرا- سانوز (KAS) در نظر گرفته شد که با استفاده از هر کدام از این مدل‌ها، پارامتر‌های سینتیک تخریب حرارتی شامل انرژی فعال‌سازی و ضریب بسامد برای نمونه‌های بیوپلاستیک محاسبه گردید. نتایج نشان داد که بیشینه‌ی انرژی فعال‌سازی محاسبه شده برای بیوپلاستیک آمیخته (GC) به روش FWO در نسبت تبدیل 9/0 و برابر kJ/mol162 و پس از آن در نسبت تبدیل 5/0 و برابر kJ/mol150 است، در حالی که بیشینه انرژی فعال‌سازی بیوپلاستیک شاهد (P) در نسبت تبدیل 6/0 و برابر kJ/mol217 مشاهده شد. مقادیر بدست آمده برای ضریب بسامد نیز نشان داد این پارامتر بین 1/min1014×27/1 تا 1/min104×25/1 برای بیوپلاستیک آمیخته و برای بیوپلاستیک شاهد بین 1/min1014×94/1 تا 1/min104×82/1 بسته به تغییرات نسبت تبدیل و نرخ‌های مختلف گرمادهی، تغییر می‌کند.

کلمات کلیدی

, انرژی فعال‌سازی, بیوپلاستیک, ژلاتین, سیب‌زمینی, سینتیک تخریب حرارتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1074635,
author = {عمرانی فرد, حسام and عباسپور فرد, محمدحسین and خجسته پور, مهدی and دشتی, علی},
title = {مطالعه سینتیک تخریب حرارتی دینامیکی بیوپلاستیک حاصل از آمیخته ژلاتین پای مرغ و آرد کامل سیب‌زمینی},
journal = {پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2019},
volume = {15},
number = {2},
month = {June},
issn = {1735-4161},
pages = {309--322},
numpages = {13},
keywords = {انرژی فعال‌سازی، بیوپلاستیک، ژلاتین، سیب‌زمینی، سینتیک تخریب حرارتی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه سینتیک تخریب حرارتی دینامیکی بیوپلاستیک حاصل از آمیخته ژلاتین پای مرغ و آرد کامل سیب‌زمینی
%A عمرانی فرد, حسام
%A عباسپور فرد, محمدحسین
%A خجسته پور, مهدی
%A دشتی, علی
%J پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران
%@ 1735-4161
%D 2019

[Download]