پژوهش های صنایع غذایی, دوره (29), شماره (1), سال (2019-5) , صفحات (43-54)

عنوان : ( فعالیت ضد قارچی و اثرات همافزایی ترکیب اسانسهای گیاهی آویشن، دارچین، رزماری و مرزنجوش برعلیه قارچهای مولد فساد در میوه سیب )

نویسندگان: مهدی نیک خواه ممان , محمدباقر حبیبی نجفی , مریم هاشمی , رضا فرهوش ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینه مطالعاتی: استفاده از ترکیب برخی از اسانس های گیاهی می تواند منجر به تشدید فعالیت ضدقارچی آنها علیه قارچ های مولد فساد در میوه ها شود. هدف: این مطالعه به منظور بررسی فعالیت ضد قارچی و اثرات همافزایی ترکیب اسانسهای گیاهی شامل آویشن شیرازی، رزماری، دارچین و مرزنجوش برعلیه قارچهای مهم مولد پوسیدگی پس از برداشت در میوه سیب انجام شد. روش کار: دراین پژوهش ابتدا خواص ضد قارچی اسانسهای گیاهی علیه میکروارگانیسمهای مؤثر در پوسیدگی سیب شامل بوتریتیس سینهر آ، پنیسیلیوم اکسپانسو مو آلترناریا آلترنات ابه روش رقت سازی در آگار بهمنظور تعیین حداقل غلظت مهار کنندگی ( MIC ( به مدت ۷ روز مورد بررسی قرار گرفت. در مرحله بعد اثرات همافزایی ترکیبهای ۲تایی اسانس به روش چکر بورد بررسی شد و در نهایت آزمایشات in vivo بر اساس اندازه گیری قطر زخم حاصل از فعالیت قارچی بر روی میوه سیب صورت گرفت. نتایج: اسانس آویشن با MIC=۱۲۵۰μg/ برای قارچهای آلترناریا آلترناتا و پنیسیلیوم اکسپانسوم و μg/mL ۶۲۵ برای بوتریتیس سینهرآ و اسانس دارچین با MIC=۱۲۵۰μg/mL برای آلترناریا آلترناتا و بوتریتیس سینهرآ و μg/mL ۲۵۰۰ برای پنیسیلیوم اکسپانسوم در مقایسه با اسانسهای رزماری و مرزنجوش اثرات مهارکنندگی بیشتری را نشان دادند. اثر همافزایی در مورد ترکیبهای ۲تایی آویشن – رزماری و آویشن - دارچین با ۵ / FIC≤۰ )حداقل غلظت مهار کنندگی تلفیقی( بر علیه بوتریتیس سینهرآ و آلترناریا آلترناتا مشاهده شد. ترکیبهای ۲تایی دارچین – مرزنجوش و آویشن- دارچین نیز این اثر هم افزایی را در مهار رشد پنیسیلیوم اکسپانسوم نشان دادند. همچنین نتایج حاصل از آزمایشات in vivo اثر همافزایی ترکیب آویشن - دارچین در مهار رشد هر ۳ قارچ مولد فساد در میوه سیب را بهخوبی مشخص کرد. نتیجه گیری نهایی: تیمار ۲ تایی آویشن-دارچین اثر مهارکنندگی بیشتری نسبت به تیمارهای تکی این اسانسها نشان داد و بیشترین اثر مهارکنندگی آن بر روی بوتریتیس سینهرآ )قطر ضایعه ۵ میلیمتر(، در روز ۱۰ و دمای ۲۵°C مشاهده شد.

کلمات کلیدی

, اسانسهای گیاهی, اثرات همافزایی, مهار رشد قارچ, حداقل غلظت مهارکنندگی تلفیقی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1074795,
author = {نیک خواه ممان, مهدی and حبیبی نجفی, محمدباقر and مریم هاشمی and فرهوش, رضا},
title = {فعالیت ضد قارچی و اثرات همافزایی ترکیب اسانسهای گیاهی آویشن، دارچین، رزماری و مرزنجوش برعلیه قارچهای مولد فساد در میوه سیب},
journal = {پژوهش های صنایع غذایی},
year = {2019},
volume = {29},
number = {1},
month = {May},
issn = {2008-515X},
pages = {43--54},
numpages = {11},
keywords = {اسانسهای گیاهی، اثرات همافزایی، مهار رشد قارچ، حداقل غلظت مهارکنندگی تلفیقی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T فعالیت ضد قارچی و اثرات همافزایی ترکیب اسانسهای گیاهی آویشن، دارچین، رزماری و مرزنجوش برعلیه قارچهای مولد فساد در میوه سیب
%A نیک خواه ممان, مهدی
%A حبیبی نجفی, محمدباقر
%A مریم هاشمی
%A فرهوش, رضا
%J پژوهش های صنایع غذایی
%@ 2008-515X
%D 2019

[Download]