فناوری های جدید در صنعت غذا, سال (2017-8) , صفحات (121-136)

عنوان : ( بهینه یابی فرایند برشته کردن مادون قرمز رقم های مهم تجاری مغز پسته با روش سطح پاسخ )

نویسندگان: افسانه مرشدی , سیدمحمدعلی رضوی , مهدی کاشانی نژاد , احمد شاکر اردکانی , علی مصطفوی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش، برای نخستین بار از پرتو های مادون قرمز برای برشته کردن مغز پسته چهار رقم مهم تجاری ایران (فندقی، کله قوچی، اکبری و احمد آقایی) استفاده شد. و بهینه یابی فرآیند با استفاده از طرح مرکب مرکزی برای هر رقم انجام گرفت. متغیرهای مستقل شامل ولتاژ لامپ مادون قرمز ( در دامنه V 90 -70) و فاصله نمونه تا منبع مولد مادون قرمز(در دامنه m 5 0/0-0.1) و متغیرهای وابسته (پاسخ) شامل نیروی شکست اول، نیروی شکست دوم، اندیس قهوه ای شدن، زمان فرآیند و طعم برشتگی بودند. به طور کلی، نیروی شکست اول نمونه ها در محدوده N 54-5 ؛ نیروی شکست دوم نمونه ها در محدوده N 65-15 ؛ اندیس قهوه ای شدن نمونه ها در محدوده 41-38، زمان فرایند برشته کردن در محدوده S 1080-252؛ و امتیاز طعم برشتگی در محدوده 14-4 به دست آمد. با توجه به روش آزمون و خطا، ازیک مدل چهارجمله ای برای تجزیه و تحلیل پاسخ ها استفاده شد. شرایط بهینه برشته کردن از نظر ولتاژ مادون قرمز و فاصله نمونه تا منبع مولد مادون قرمز برای رقم فندقی: 0/05 m – V 28 /81 ، رقم احمد آقایی 0/07 m – V 86/65 ، رقم کله قوچی m05/0 –V 26/91 ، و رقم اکبری m 05/0 – 14V /94 به دست آمد. نتایج این تحقیق نشان داد فرآیند برشته کردن با مادون قرمز می تواند فرآیندی کارامد و مناسب برای مغز پسته باشد که علاوه بر یکنواختی بیشتر فراورده نهایی، باعث کوتاه شدن زمان فرآیند برشته کردن به میزان حداقل 50 % روش متداول خواهد شد.

کلمات کلیدی

برشته کردن؛ بهینه یابی؛ روش سطح پاسخ؛ مادون قرمز؛ مغز پسته
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1075021,
author = {مرشدی, افسانه and رضوی, سیدمحمدعلی and مهدی کاشانی نژاد and احمد شاکر اردکانی and علی مصطفوی},
title = {بهینه یابی فرایند برشته کردن مادون قرمز رقم های مهم تجاری مغز پسته با روش سطح پاسخ},
journal = {فناوری های جدید در صنعت غذا},
year = {2017},
month = {August},
issn = {۲۴۷۶-۴۷۸۷},
pages = {121--136},
numpages = {15},
keywords = {برشته کردن؛ بهینه یابی؛ روش سطح پاسخ؛ مادون قرمز؛ مغز پسته},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بهینه یابی فرایند برشته کردن مادون قرمز رقم های مهم تجاری مغز پسته با روش سطح پاسخ
%A مرشدی, افسانه
%A رضوی, سیدمحمدعلی
%A مهدی کاشانی نژاد
%A احمد شاکر اردکانی
%A علی مصطفوی
%J فناوری های جدید در صنعت غذا
%@ ۲۴۷۶-۴۷۸۷
%D 2017

[Download]