نوآوری در علوم و فناوری غذایی, دوره (11), شماره (1), سال (2019-6) , صفحات (59-73)

عنوان : ( تاثیرخشک کن های پاششی برویژگی های فیزیکو شیمیایی پودرمخلوط بستنی لبنی – گیاهی )

نویسندگان: عبدالرضا میرچولی برازق , مصطفی مظاهری طهرانی , سید علی مرتضوی , سیدمحمدعلی رضوی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش از یکخشککن پاششی درمقیاس پایلوت برای خشککردن مخلوط بستنی استفاده گردید. در مخلوط های آماده شده، سطوح مختلف شیر بادام و شیر سویا جایگزین شیر گاو شد. پس از آماده شدن مخلوط ها و گذراندن دوره رسیدن (دوازده هریک از نمونه ها اندازه گیری و بلافاصله توسط اسپری درایر تبدیل به پودر شدند. سپس خواص pH ساعت) ؛ ویسکوزیته و فیزیکوشیمیایی پودرهای تولید شده ازجمله : دانسیته، قابلیت جذب آب، چربی آزاد سطح، اندازه ذرات، قابلیت حل شدن در آب و مخلوط بستنی قبل از pH و ویسکوزیته مخلوط بدست آمده ازپودرنسبتبه ویسکوزیته و pH . سیالیتپودرها مورد مقایسه قرار گرفتند پودر کردن کاهش نشان دادند. با افزایش جایگزینی شیر بادام و شیر سویا در نمونه ها، اندازه ذرات پودر بزرگتر، درصدچربی آزاد سطح بیشتر و مدت زمان جذب آب پودرها افزایشیافته بودند. اما دانسیته پودرها، سیالیتو درصد حلالیت آن ها در آب، بطور معنی .(P <0 / داری کاهشنشان دادند ( 01

کلمات کلیدی

, مخلوط بستنی, خشککن پاششی, خواصفیزیکوشیمیایی پودر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1075330,
author = {میرچولی برازق, عبدالرضا and مظاهری طهرانی, مصطفی and مرتضوی, سید علی and رضوی, سیدمحمدعلی},
title = {تاثیرخشک کن های پاششی برویژگی های فیزیکو شیمیایی پودرمخلوط بستنی لبنی – گیاهی},
journal = {نوآوری در علوم و فناوری غذایی},
year = {2019},
volume = {11},
number = {1},
month = {June},
issn = {2423-4966},
pages = {59--73},
numpages = {14},
keywords = {مخلوط بستنی، خشککن پاششی، خواصفیزیکوشیمیایی پودر},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیرخشک کن های پاششی برویژگی های فیزیکو شیمیایی پودرمخلوط بستنی لبنی – گیاهی
%A میرچولی برازق, عبدالرضا
%A مظاهری طهرانی, مصطفی
%A مرتضوی, سید علی
%A رضوی, سیدمحمدعلی
%J نوآوری در علوم و فناوری غذایی
%@ 2423-4966
%D 2019

[Download]