یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران , 2019-08-26

Title : ( تاثیر نوع بستر کشت و گونه گیاهی بر عملکرد کیفی و شاخص رشد دیوار سبز خارجی در شرایط اقلیمی مشهد در فصل تابستان )

Authors: mansoureh jozay , Fatemeh Kazemi , Amir Fotovat ,

Access to full-text not allowed by authors

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

احداث سیستمهای سبز عمودی نه تنها دمای محیط را کاهش میدهد بلکه دارای مزایای اقتصادی، زیست- محیطی و اجتماعی فراوان است. با این وجود، هنوز مطالعات در خصوص بسترهای کشتی که در این سیستمها به گیاهان اجازه مستقر شدن را بدهد، ناچیز است . همچنین یافتن بستری که عملکرد رشدی و تغذیهای مناسب، و پایداری زیست محیطی را برای گیاه فراهم نماید، هنوز یک چالش است. هدف از این مطالعه ارزیابی عملکرد چهار نوع بستر کشت ) 33 %کوکوپیت + 33 % پرلیت + 5% ورمی کمپوست، %33 خاکبرگ + %55 پرلیت + 5% ورمی کمپوست، % 33 کمپوست قارچ + 55 % پرلیت + 5% ورمیکمپوست و خاک معمول مورد استفاده در فضای سبز به عنوان شاهد( و سه گونه گیاه پوششی فرانکنیا ) Frankenia thymifolia (، پنج انگشت ) Potentilla sp. ( و پیچ تلگرافی ) Vinca minor ( در شرایط کشت سه دیوار سبز خارجی به عنوان تکرارهای آزمایش است. نتایج نشان داد در ماههای تابستان کیفیت بصری، رنگ و درجه سلامتی گونه فرانکنیا تحت تاثیر بستر قرار نگرفت. در ارتباط با شاخص رشد، هر سه گونه در بستر کشت خاک باغچه به طوری معنیداری عملکرد پایینتری داشتند. بیشترین شاخص رشد مربوط به گونه فرانکنیا در بستر کشت حاوی کمپوست قارچ و کمترین شاخص رشد مربوط به پنج انگشت در خاک معمولی بود. بر اساس نتایج این پژوهش، گونه پوششی فرانکنیا همراه با بسترهای کشت آلی جهت احداث دیوار سبز توصیه میشود. همچنین، به نظر خاک معمولی به تنهایی بستر مناسبی جهت کاربرد در دیوار سبز خارجی نمیباشد.

Keywords

, بستر کشت آلی , کمپوست قارچ, کیفیت بصری, گیاه پوششی, سیستم پایدار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1075765,
author = {Jozay, Mansoureh and Kazemi, Fatemeh and Fotovat, Amir},
title = {تاثیر نوع بستر کشت و گونه گیاهی بر عملکرد کیفی و شاخص رشد دیوار سبز خارجی در شرایط اقلیمی مشهد در فصل تابستان},
booktitle = {یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران},
year = {2019},
location = {ارومیه, IRAN},
keywords = {بستر کشت آلی ،کمپوست قارچ، کیفیت بصری، گیاه پوششی، سیستم پایدار},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر نوع بستر کشت و گونه گیاهی بر عملکرد کیفی و شاخص رشد دیوار سبز خارجی در شرایط اقلیمی مشهد در فصل تابستان
%A Jozay, Mansoureh
%A Kazemi, Fatemeh
%A Fotovat, Amir
%J یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
%D 2019

[Download]