بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: mansoureh jozay


موارد یافت شده: 11

1 - Investigating the plant and air-quality performances of an internal green wall system under hydroponic conditions (چکیده)
2 - Application of soil mulches on establishment and growth of native and commercial tall fescue (Festuca arundinacea Schreb.) in an arid environment (چکیده)
3 - ویژگی‏ های رشدی و ترمودینامیکی فرانکنیا در بسترهای کشت مختلف در دیوار سبز خارجی (چکیده)
4 - The impact of humic acid solutions and types of growing media on some morphophysiological and biochemical features of Syngonium sp. and Pothos sp. plants in interior green wall conditions (چکیده)
5 - Allelopathic effects of some organic mulch extracts on seed germination and early growth of some ornamental plants (چکیده)
6 - خصوصیات گونه رعنا زیبای زینتی- دارویی (Gaillardia aristata) تحت تاثیر مالچ‌های مختلف در یک منطقه با اقلیم خشک (چکیده)
7 - The effect of organic and inorganic mulches on growth and morphophysiological characteristics of Gaillardia sp. (چکیده)
8 - Evaluating the environmental performance of the growing media in a green wall system in a dry climate region (چکیده)
9 - تاثیر نوع بستر کشت و گونه گیاهی بر عملکرد کیفی و شاخص رشد دیوار سبز خارجی در شرایط اقلیمی مشهد در فصل تابستان (چکیده)
10 - انتخاب بستر کشت، فاکتور تعیین کننده برای استقرار و رشد گیاهان در دیوار سبز خارجی (چکیده)
11 - کشت گیاهان دارویی در فضای سبز شهری راهکاری جهت کشاورزی ارگانیک شهری (چکیده)