سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی , 2019-09-17

عنوان : ( مطالعه ساختار و عملکرد آنزیم گلوتامات دکربوکسیلاز )

نویسندگان: هانیه یاربی , سید علی مرتضوی , مسعود یاورمنش , علی جوادمنش ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گلوتامات دکربوکسیلاز )گاد( آنزیمی داخل سلولی و وابسته به پیریدوکسال فسفات است که واکنش غیرقابل برگشت دکربوکسیلاسیون و تبدیل L -گلوتامات به گاماآمینوبوتیریکاسید را کاتالیز میکند این آنزیم در انواع موجودات زنده یافت می شود. در انسان، دو ایزوفرم گلوتامات دکربوکسیلاز 65 و 67 مسئول تولید گاماآمینوبوتیریک اسید هستند. ایزوفرم 67 GAD به وفور در سیتوپلاسم سلول های عصبی وجود داشته و بالعکس ایزوفرم 65 GAD در غشا نورون ها و به خصوص در پایانه های سیناپسی موجود است. اهمیت بیشتر به GAD65 ، به دلیل خاصیت آنتی ژنیسیتی این آنزیم نسبت به آنتی بادی تولید شده در بیماران مبتلا به دیابت و سندرم استیف است. حشرات نیز دارای سیستم عصبی مشابه به پستانداران می باشند. گلوتامات دکربوکسیلاز گیاهان، با سطوحی از میزان کلسیم تنظیم می شود و یک سایت اتصال دهنده کالمودولین در ناحیه C ترمینال دارند که تنها در آنزیم های گیاهی یافت می شود. گلوتامات دکربوکسیلاز توسط میگروارگانیسم های مختلفی جون باکتری ها، قارچ ها و مخمرها 1 javadmanesh@um.ac.ir نیز تولید می شود. گاد در باکتری اشرشیاکلی، آنزیم هگزامری با تفاوت های ساختاری قابل توجهی از گاد پستانداران است و به دو فرم GAD-α و GAD-β وجود دارد. در اکثر باکتریها دما و pH مطلوب جهت فعالیت آنزیم گلوتامات دکربوکسیلاز به ترتیب °C 30-40 و 4 - 5 میباشد. گلوتامات دکربوکسیلاز باکتریایی از لحاظ توالی نوکلئوتیدی و آمینواسیدی، ترکیب زیرواحدها و جرم مولکولی به طور قابل توجهی متفاوت اند، اگرچه واکنش دکربوکسیلاسیون برای GAD های پستانداران و E.coli یکسان است. در این مقاله، شباهت های ساختاری آنزیم های گلوتامات دکربوکسیلاز در موجودات مختلف مقایسه و برخی از ویژگی های آن ها نیز شرح داده شده است .

کلمات کلیدی

, گلوتامات دکربوکسیلاز, خصوصیات آنزیمی, گاماآمینوبوتیریکاسید, ساختار.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1077159,
author = {یاربی, هانیه and مرتضوی, سید علی and یاورمنش, مسعود and جوادمنش, علی},
title = {مطالعه ساختار و عملکرد آنزیم گلوتامات دکربوکسیلاز},
booktitle = {سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی},
year = {2019},
location = {تهران, ايران},
keywords = {گلوتامات دکربوکسیلاز، خصوصیات آنزیمی، گاماآمینوبوتیریکاسید، ساختار.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه ساختار و عملکرد آنزیم گلوتامات دکربوکسیلاز
%A یاربی, هانیه
%A مرتضوی, سید علی
%A یاورمنش, مسعود
%A جوادمنش, علی
%J سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
%D 2019

[Download]