پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی, دوره (8), شماره (2), سال (2019-6) , صفحات (201-212)

عنوان : ( استفاده از جیرۀ غذایی غنی‌شده با پودر تفالۀ لیمو برای پیشگیری از اکسیداسیون لیپیدی و پروتئینی ماهی کپور طی نگهداری در یخچال )

نویسندگان: الهام شعبانی , امیر سالاری , داور شاهسونی , حسن باغیشنی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این مطالعه بررسی تأثیر استفاده از جیره غذایی غنی‌شده با پودر تفاله لیمو بر اکسیداسیون چربی و پروتئین فیله ماهی کپور طی نگهداری در یخچال است. گروه 1 ماهیان کپور به‌عنوان گروه شاهد، جیره‌ی پایه را دریافت کرد و گروه‌های 2، 3 و 4 به ترتیب 5/1، 3 و 5 درصد جیره‌ی غذایی پایه، پودر تفاله‌ی لیمو را دریافت کردند. بعد از پایان مطالعه (4 هفته) 10 ماهی از هر گروه به‌طور تصادفی صیدشده و پس از خارج نمودن احشاء، در دمای 4 درجه ‌سانتی‌گراد به مدت 3 روز نگهداری شدند و در زمان صید و طی زمان‌های نگهداری 24، 48 و 72 ساعت در یخچال، شاخص‌های اکسیداسیون لیپیدی و پروتئینی عضله ارزیابی شد. نتایج نشان‌دهنده اختلاف معنی‌دار شاخص‌های مذکور در گروه 4 نسبت به سایر گروه‌های دیگر است (05/0>P). بنابراین، جیره‌ی غذایی حاوی 5 درصد پودر تفاله‌ی لیموترش به‌عنوان یک آنتی‌اکسیدان طبیعی در جیره غذایی ماهی کپور به‌منظور بهبود وضعیت اکسیداتیو و افزایش ماندگاری فیله طی نگهداری در دمای 4 درجه سانتی‌گراد پیشنهاد می‌شود.

کلمات کلیدی

, اکسیداسیون پروتئینی, لیپید, پودر تفاله لیمو, ماهی کپور
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1077161,
author = {شعبانی, الهام and سالاری, امیر and شاهسونی, داور and باغیشنی, حسن},
title = {استفاده از جیرۀ غذایی غنی‌شده با پودر تفالۀ لیمو برای پیشگیری از اکسیداسیون لیپیدی و پروتئینی ماهی کپور طی نگهداری در یخچال},
journal = {پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی},
year = {2019},
volume = {8},
number = {2},
month = {June},
issn = {2252-0937},
pages = {201--212},
numpages = {11},
keywords = {اکسیداسیون پروتئینی، لیپید، پودر تفاله لیمو، ماهی کپور},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T استفاده از جیرۀ غذایی غنی‌شده با پودر تفالۀ لیمو برای پیشگیری از اکسیداسیون لیپیدی و پروتئینی ماهی کپور طی نگهداری در یخچال
%A شعبانی, الهام
%A سالاری, امیر
%A شاهسونی, داور
%A باغیشنی, حسن
%J پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی
%@ 2252-0937
%D 2019

[Download]