دانشگاه علوم پزشکی فسا, Volume (9), No (4), Year (2020-3) , Pages (1719-1726)

Title : ( تاثیر هشت هفته تمرین هوازی بر مقادیر سرمی آنزیم مبدل آنژیوتانسین و نیمرخ لیپیدی زنان غیرفعال دارای اضافه وزن(مقاله انگلیسی) )

Authors: Nahid Bijeh , samaneh farahati , Zahra Sarlak , roghayeh shad , babak hooshmand ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

چکیده: زمینه و هدف: در حال حاضر شیوع پرفشاری خون رو به افزایش است و یکی از عوامل تاثیرگذار در بروز و توسعه فشارخون بالا و آترواسکلروز اختلال در سیستم رنین- آنژیوتانسین است که آنزیم مبدل آنژیوتانسین اندوتلیومی، آنزیم اصلی آن محسوب می گردد. هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر هشت هفته تمرین هوازی بر مقادیر سرمی آنزیم مبدل آنژیوتانسین و نیمرخ لیپیدی زنان غیرفعال دارای اضافه وزن بود. مواد و روش‌ها: در این تحقیق نیمه تجربی، 20 زن (30-20 سال) با شاخص توده بدنی بالاتر از 25 کیلوگرم بر متر مربع به شکل تصادفی در دو گروه کنترل (10 نفر) و تمرین (10 نفر) تقسیم شدند. گروه تمرین برنامۀ تمرینی که شامل هشت هفته فعالیت هوازی، هفته ای سه جلسه و به مدت 60-40 دقیقه با شدت 55 تا 75 درصد حداکثر ضربان قلب بود را انجام دادند. 48 ساعت پیش و پس از اتمام برنامه تمرین هوازی، اندازه های تن سنجی، حداکثر اکسیژن مصرفی، نیمرخ لیپیدی وآنزیم مبدل آنژیوتانسین آزمودنی ها اندازه گیری شدند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون آماری تی تست مستقل و وابسته در سطح معناداری کمتر از 05/0 انجام شد. نتایج: نتایج نشان داد مقادیر وزن (01/0p=) و نمایه توده بدن (01/0p=) درگروه تمرین کاهش معناداری یافته است. در حالی که، تغییرات بین گروهی میزان آنزیم مبدل آنژیوتانسی (543/0p=)، LDL (927/0p=)، HDL (120/0p=)، تری گلیسرید (788/0p=) و کلسترول (324/0p=) تفاوت معنی داری نداشتند. نتیجه گیری: بررسی نتایج کلی این پژوهش نشان می دهد که برنامۀ تمرینی هشت هفته ای تا حدود اندکی توانسته است منجر به بهبود عوامل خطرزای قلبی عروقی زنان شود و می توان اظهار داشت در صورتی که تمرینات بدنی به طور منظم و طولانی مدت اجرا شود، احتمالاً می تواند یک عامل پیشگیری کننده در بروز بیماری های قلبی عروقی زنان دارای اضافه وزن باشد.

Keywords

, واژه‌های کلیدی: آنزیم مبدل آنژیوتانسین, نیمرخ لیپیدی, تمرین هوازی, زنان دارای اضافه وزن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1079294,
author = {Bijeh, Nahid and Farahati, Samaneh and Sarlak, Zahra and Shad, Roghayeh and Hooshmand, Babak},
title = {تاثیر هشت هفته تمرین هوازی بر مقادیر سرمی آنزیم مبدل آنژیوتانسین و نیمرخ لیپیدی زنان غیرفعال دارای اضافه وزن(مقاله انگلیسی)},
journal = {دانشگاه علوم پزشکی فسا},
year = {2020},
volume = {9},
number = {4},
month = {March},
issn = {2228-5105},
pages = {1719--1726},
numpages = {7},
keywords = {واژه‌های کلیدی: آنزیم مبدل آنژیوتانسین، نیمرخ لیپیدی، تمرین هوازی، زنان دارای اضافه وزن},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر هشت هفته تمرین هوازی بر مقادیر سرمی آنزیم مبدل آنژیوتانسین و نیمرخ لیپیدی زنان غیرفعال دارای اضافه وزن(مقاله انگلیسی)
%A Bijeh, Nahid
%A Farahati, Samaneh
%A Sarlak, Zahra
%A Shad, Roghayeh
%A Hooshmand, Babak
%J دانشگاه علوم پزشکی فسا
%@ 2228-5105
%D 2020

[Download]