بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: samaneh farahati


موارد یافت شده: 15

1 - The impact of high-intensity interval training versus moderate-intensity continuous training on carotid intima-media thickness and ankle-brachial index in middle-aged women (چکیده)
2 - رابطه بین ویژگی های آنتروپومتری و انعطاف پذیری مفصل ران در دختران نوجوان عضو مدارس فوتبال (چکیده)
3 - Comparing the effects of six-months aerobic training on pulmonary function tests in obese and nonobese women (چکیده)
4 - تاثیر هشت هفته تمرین هوازی بر مقادیر سرمی آنزیم مبدل آنژیوتانسین و نیمرخ لیپیدی زنان غیرفعال دارای اضافه وزن(مقاله انگلیسی) (چکیده)
5 - مقایسه دو برنامه‌ی تمرین ورزشی تداومی با شدت متوسط و تناوبی شدید بر سطح سلول‌های پیش‌ساز اندوتلیال زنان دارای اضافه وزن (چکیده)
6 - Effects of fasting and detraining on body composition, lipid profile and maximum oxygen uptake of active postmenopausal women (چکیده)
7 - تأثیر هشت هفته تمرین هوازی بر سطوح سرمی آپولیپوپروتئین A-1، B و نیمرخ لیپیدی زنان دارای اضافه وزن (چکیده)
8 - The Effects of Aerobic Exercise during Ramadan on the Levels of Leptin and Adiponectin in Overweight Women (چکیده)
9 - طراحی تاثیر تمرینات هوازی بر سطح پلاسمایی اکسید نیتریک و عملکرد اندوتلیوم عروق زنان یائسه (چکیده)
10 - The effect of Ramadan fasting and physical activity on homocysteine and fibrinogen concentrations in overweight women (چکیده)
11 - بررسی تاثیر واحد تربیت بدنی عمومی بر شاخص های ترکیب بدنی و عوامل منتخب آمادگی جسمانی در دانشجویان غیرفعال دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
12 - The Effect of Six Months of Aerobic training on Renal Function Markers in Untrained Middle-Aged Women (چکیده)
13 - The Effects of Aerobic Training on Pulmonary Function in Postmenopausal Women (چکیده)
14 - The Effect of Ramadan Fasting and Physical Activity on Body Composition, Serum Osmolarity Levels and Some Parameters of Electrolytes in Females (چکیده)
15 - رابطه بین ویژگیهای آنتروپومتری و انعطاف پذیری مفصل ران در دختران نوجوان مدارس فوتبال (چکیده)