میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی, دوره (5), شماره (4), سال (2020-6) , صفحات (48-62)

عنوان : ( ارزیابی الگوی کینتیک و دینامیک جمعیت باکتریهای یرسینیا انتروکولیتیکا و شیگلا دیسانتری در فرآورده گوشتی )سوسیس( با استفاده از مدلهای نوین تجربی )

نویسندگان: علی الغونه , فطانه بهروزیان , فریده طباطبائی یزدی , سید محمد باقر هاشمی , سیدمحمدعلی رضوی , بهروز علیزاده بهبهانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش برای اولین بار از سه مدل نیمه تجربی کینتیک هموگرافیک، کینتیک نمایی و کینتیک مرتبه nامبرای بررسی دینامیک و الگوی کینتیکی جمعیت میکروبی یرسینیا انتروکولیتیکاو شیگلا دیسانتریاستفاده شد. برای اثبات تعمیم پذیری این روش مدل­سازی،دینامیک جمعیت باکتری­های یرسینیا انتروکولیتیکاو شیگلا دیسانتریدر یک سیستم کمپلکس غذایی (سوسیس) طی 17 روز در دو سطح دمایی (C°4 و 35) و چهار سطح عصاره قره قات (صفر، 1/0، 2/0 و 4/0 درصد) بررسی گردید. نتایج نشان داد هر سه مدل ارائه شده دارای توانایی قابل قبولی جهت مدل­سازی دینامیکی داشتند، اما مدل کینتیک هموگرافیک با ضریب تبیین (96/0 تا 98/)0، ضریب تبیین اصلاح شده (95/0 تا 97/)0، ضریب تبیین ارزیابی شده متقابل (87/0 تا 90/0)و ریشه مربع میانگین خطا (12/0 تا 42/0) بهترین انتخاب جهت بررسی دینامیک و الگوی کینتیکی برای باکتری یرسینیا انتروکولیتیکا و مدل کینتیک مرتبه nام با ضریب تبیین (94/0 تا 98/0)، ضریب تبیین اصلاح شده (92/0 تا 96/0)، ضریب تبیین ارزیابی شده متقابل (88/0 تا 90/0) و ریشه مربع میانگین خطا (26/0 تا 52/0) بهترین انتخاب جهت بررسی دینامیک و الگوی کینتیکی برای باکتری شیگلا دیسانتریبود. جهت بررسی توانایی مدل­های نوین ارائه شده، نتایج به دست آمده با این مدل­ها با نتایج مدل­سازی به روش سیستم­های استنتاج فازی-عصبی سازگار بررسی شد. با مقایسه نتایج شاخص­های آماری می­توان چنین برداشت کرد که مدل­های نوین ارائه شده دارای کارایی بهتری نسبت به مدل نوروفازی در جهت پیشگویی دینامیک میکروبی بود.

کلمات کلیدی

, شیگلا دیسانتری, فرآورده گوشتی, قره قات, مدلهای نوین تجربی, یرسینیا انتروکولیتیکا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1079881,
author = {الغونه, علی and بهروزیان, فطانه and طباطبائی یزدی, فریده and سید محمد باقر هاشمی and رضوی, سیدمحمدعلی and بهروز علیزاده بهبهانی},
title = {ارزیابی الگوی کینتیک و دینامیک جمعیت باکتریهای یرسینیا انتروکولیتیکا و شیگلا دیسانتری در فرآورده گوشتی )سوسیس( با استفاده از مدلهای نوین تجربی},
journal = {میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی},
year = {2020},
volume = {5},
number = {4},
month = {June},
issn = {2476-3403},
pages = {48--62},
numpages = {14},
keywords = {شیگلا دیسانتری، فرآورده گوشتی، قره قات، مدلهای نوین تجربی، یرسینیا انتروکولیتیکا},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی الگوی کینتیک و دینامیک جمعیت باکتریهای یرسینیا انتروکولیتیکا و شیگلا دیسانتری در فرآورده گوشتی )سوسیس( با استفاده از مدلهای نوین تجربی
%A الغونه, علی
%A بهروزیان, فطانه
%A طباطبائی یزدی, فریده
%A سید محمد باقر هاشمی
%A رضوی, سیدمحمدعلی
%A بهروز علیزاده بهبهانی
%J میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی
%@ 2476-3403
%D 2020

[Download]