پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی, دوره (9), شماره (2), سال (2020-7) , صفحات (143-160)

عنوان : ( بررسی ویژگی‌های فیزیکومکانیکی دانۀ انجره (Urtica pilulifera) و بهینه‌یابی شرایط استخراج صمغ حاصل از آن به روش سطح پاسخ )

نویسندگان: زهرا زمانی , سیدمحمدعلی رضوی , محمدصادق امیری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش، خصوصیات هندسی، ثقلی و اصطکاکی دانۀ انجره موردارزیابی قرار گرفت. طول، عرض و ضخامت دانه‌ها به‌ترتیب 2/49، 1/98 و 0/78 میلی‌متر و میانگین‌های حسابی و هندسی قطر، ضریب کرویت و سطح دانه‌ها به‌ترتیب 1/75، 1/29 میلی‌متر، 0/52 و 5/31 میلی‌مترمربع به‌دست ‌آمد. دانسیتۀ واقعی، دانسیتۀ توده و درصد تخلخل دانه‌ها به‌ترتیب 1168/12، 19/457 کیلوگرم بر مترمکعب و 60/86 درصد و متوسط ضرایب اصطکاک استاتیکی بر سطوح تختۀ سه‌لایه، شیشه، لاستیک، فایبرگلاس و آهن گالوانیزه به‌ترتیب 0/28، 0/21، 0/34، 0/22 و 0/27 بود. در ادامه با استفاده از روش سطح پاسخ، شرایط بهینۀ استخراج موسیلاژ دانۀ انجره به‌عنوان منبع جدید هیدروکلوئیدی با هدف دستیابى به حداکثر میانگین سطح دانه‌ها بعد از اعمال تیمارها نسبت به میانگین سطح دانه‌های اولیه، راندمان استخراج و ویسکوزیته تعیین شد. برای‌این‌منظور تأثیر سه متغیر مستقل شامل دمای خیساندن (60-25 درجۀ سانتی‌گراد)، زمان خیساندن (4-0/5 ساعت) و نسبت آب به دانه (1:20 تا 1:60) توسط طرح آمارى مرکب مرکزى صاف بررسی شد. راندمان استخراج و ویسکوزیته به‌طور معنى‌دار (0/05>P) تحت‌تأثیر تمامى متغیرهاى مستقل قرار گرفتند، درحالى‌که تأثیر دما بر نسبت سطح دانه‌ها معنی‌دار نبود (0/05

کلمات کلیدی

بهینه‌یابی استخراج خواص مکانیکی دانۀ انجره موسیلاژ ویسکوزیته
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1080566,
author = {زمانی, زهرا and رضوی, سیدمحمدعلی and محمدصادق امیری},
title = {بررسی ویژگی‌های فیزیکومکانیکی دانۀ انجره (Urtica pilulifera) و بهینه‌یابی شرایط استخراج صمغ حاصل از آن به روش سطح پاسخ},
journal = {پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی},
year = {2020},
volume = {9},
number = {2},
month = {July},
issn = {2252-0937},
pages = {143--160},
numpages = {17},
keywords = {بهینه‌یابی استخراج خواص مکانیکی دانۀ انجره موسیلاژ ویسکوزیته},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی ویژگی‌های فیزیکومکانیکی دانۀ انجره (Urtica pilulifera) و بهینه‌یابی شرایط استخراج صمغ حاصل از آن به روش سطح پاسخ
%A زمانی, زهرا
%A رضوی, سیدمحمدعلی
%A محمدصادق امیری
%J پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی
%@ 2252-0937
%D 2020

[Download]